Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva Výroční zpráva 2015/2016

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Školní rok 2015/2016

 

 

Zpracovala:

PaedDr. Vlasta Dorazilová, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany

_______________________________________________________________________________________

 

Obsah:

a) základní údaje o škole: název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaj o školské radě

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

j) základní údaje o hospodaření školy

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

 ______________________________________________________________________________________

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Adresa: Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma: Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003   

                         IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitelka:  PaedDr. Vlasta Dorazilová

Telefon: 585 311 971

Inter. adresa: zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

Zřizovatel: Obec Bystrovany

Právní forma: Obec, IČ: 48 770 078

Adresa: Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany

Kontakt: 585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje:

1. Mateřská škola Bystrovany

            Odloučené pracoviště  

            Adresa:  Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

            Telefon: 585 311 925

            IZO: 107 626 888

            Typ: dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

            Stanovená kapacita: 53 dětí

            Počet zapsaných dětí ve šk. roce 2015/16: 50

            Provozní doba: 6:30 - 16:15

            Jiné aktivity: dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

2. Základní škola Bystrovany

            Telefon: 585 311 971

            IZO: 119 901 111

            Typ školy: základní - 1. stupeň, malotřídní

            Počet žáků ve školním roce 2015/2016 : 66

            Kapacita školy: 86 žáků

 

3. Školní družina            

           IZO:  119 901 129

            Počet žáků ve školním roce 2015/2016 : 54

            Kapacita: 56 žáků

 

4. Školní jídelna - výdejna

            IZO: 150 069 332

            Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119

 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení:

Předseda:                                                  Mgr. Vlastimil Kramář

Zástupci zřizovatele:                                  PhDr. Antonín Bryks

                                                                                        pan Radek Sklenář

Zástupci z řad zákonných zástupců:            paní Lenka Bordovská

                                                                                        Mgr. Vlastimil Kramář

Zástupci z řad pedagogických pracovníků:   Mgr. Martina Čápová

                                                                                        Mgr. Michaela Sklenářová

 

_______________________________________________________________________________________

 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

Základní škola

Ve školním roce 2015/2016 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny.

 

Organizace tříd:

I. třída - 1. ročník, 16 žáků, třídní učitelka Mgr. Libuše Mačkalová, asistent pedagoga Mgr. Markéta Poláchová

II. třída - 2. ročník, 12 žáků, třídní učitelka PaedDr. Vlasta Dorazilová, Mgr. Martin Ulma

III. třída - 3. ročník, 17 žáků, třídní učitelka Mgr. Martina Čápová, asistent pedagoga pan Martin Smékal

IV. třída - 4. ročník, 16 žáků, 5. ročník, 6 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Sklenářová

Anglický jazyk - Mgr. Martina Čápová

 

Školní družina:

1. oddělení - 27 žáků, vychovatelka paní Lenka Sitařová

2. oddělení - 27 žáků, vychovatelka Mgr. Markéta Poláchová

 

Zájmové kroužky:

Kytara Taneční a pohybový kroužek Atletika

Flétna Sportovní přípravka Florbal

Angličtina Stolní tenis Junák

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svět

1. třída - 25 dětí

2. třída - 25 dětí

Vedoucí učitelka: paní Zdeňka Gregorová

Učitelky: paní Jitka Vybíralová

                  Bc. Alena Eichlerová

                   Mgr. Dita Derková

__________________________________________________________________________

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ : 5 plně kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem : 5

VYCHOVATELKY ŠD : 2 plně kvalifikované vychovatelky - úvazky celkem : 1,4

ASISTENTI PEDAGOGA : 2 plně kvalifikovaní asistenti pedagoga – úvazky celkem : 1,3

Provozní pracovníci :

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY – úvazek : 1,04

1 UKLÍZEČKA – úvazek : 0,3

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ : 4 plně kvalifikované učitelky - úvazky celkem : 4

 

Provozní pracovníci:

2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem : 1,625

__________________________________________________________________________

D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 4. a 5. února 2016

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2016/2017 se dostavilo 14 dětí.

Pro školní rok 2016/2017 bylo vydáno 12 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byly podány 2 Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Do 1. ročníku nastoupí dne 1. září 2016 12 žáků.

 

Zápis do MŠ konaný dne 19. a 20. dubna 2016

K zápisu do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2016/2017 se dostavilo celkem 17 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst.3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 16 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2016.

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2015/2016

 

Třída - ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

I.      1. ročník

16

16

0

0

0

II.     2. ročník

12

12

0

0

0

III.    3. ročník

17

16

1

0

0

IV.    4. ročník

       5. ročník

16

6

15

5

1

1

0

0

0

0

K 1. 9. 2016 nastoupilo 5 našich absolventů 5. ročníku na ZŠ Zeyerova a 1 žákyně na ZŠ Komenium v Olomouci.

 

__________________________________________________________________________

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2015/2016 a bylo provedeno jeho hodnocení.

 

__________________________________________________________________________

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během školního roku 2015/2016 se pedagogičtí pracovníci pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů, konferencí. V obou pololetích celkem absolvovali 17 akcí akreditovaných MŠMT v oblastech pedagogika, psychologie, reedukace, výuka cizích jazyků, dopravní výchova, český jazyk, estetická výchova, tělesná výchova, polytechnická výchova, sociální dovednosti, školení ČŠI - ŠVP.

 

__________________________________________________________________________

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: Fond Sidus, Život dětem, Chrpa, Maltézská pomoc, Paprsek.

 

Během školního roku 2015/2016 se konaly tyto školní akce:

Září:

Den otevřených dveří – slavnostní zahájení školního roku

Projekt „Jsem školák“ – dopravní výchova, školní řád, bezpečnost, sportovní aktivity

Beseda o nebezpečí internetu a facebooku

Cestopisný pořad „Východní Afrika“ – kino Metropol – II. – IV. třída

Vycházka do okolí obce  – I. třída

Den v podzimní přírodě

 

Říjen:

Beseda ve škole - plazi

Školní liga v házené – Velká Bystřice

Balet – „Tarzan“ – II. třída

Halloween ve ŠD – dýňová slavnost

 

Listopad:

Mikulášování – kino Metropol – I. + II. třída

Jumping drums – kino Metropol

Moravská filharmonie – hudební představení – III. třída

Školní liga v házené – Velká Bystřice

Keramická dílna

Bobřík informatiky – IV. třída

Divadelní představení v MFO – IV. třída

Den otevřených dveří – jarmark, vánoční vystoupení, rozsvěcování vánočního stromečku

 

Prosinec:

Poutníci – koncert, kino Metropol

Mikuláš ve škole

Vánoční setkání se seniory – vystoupení žáků s vánočním programem

Plechová kavalerie – hudební představení v MFO – II. třída

Balet „ Louskáček“ – Moravské divadlo – III. + IV. třída

Vítání občánků

Vánoční škola – tradice, zvyky – průřezová témata, zpívání u stromečku

Pidiobři – dokumentární film ve 3D, kino Metropol

 

Leden:

Spolupráce s MŠ – návštěva předškoláků ve škole

Moravská filharmonie – hudební představení - I. třída

Návštěva výstavy korunovačních klenotů ve vlastivědném muzeu – IV. třída

Anglicko-české divadelní představení „Little Red Riding Hood“ – kino Metropol – III. + IV. třída

Exkurze – hokejový klub Olomouc – chlapci

 

Únor:

Zápis do 1. ročníku

Kino Metropol – film „ Malý princ“ – III. + IV. třída

Matematická soutěž „Pangea“ – 4. a 5. ročník

Lyžařská škola Rok s pohybem – Hlubočky

Recitační soutěž – školní kolo

Karneval – sál U Sklenářů

 

Březen:

Školní liga v házené – Velká Bystřice

Exkurze do Střední zdravotnické školy Olomouc – I. + II. třída

Vynášení Morany - ŠD

Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička – Velký Újezd

Matematická soutěž KLOKAN – II. – IV. třída

Sázení stromů – bystrovanský park

Velikonoční dílna – školní tělocvična

 

Duben:

Čištění řeky Bystřičky

Velikonoce – tradice a zvyky, průřezová témata

Jarní veselice – akce rodičů a školy

Čarodějnice ve škole

Akce – spaní ve škole – 4. a 5. ročník

Projekt – Den Země

Školní liga v házené – Velká Bystřice

Divadelní představení – „Tři mušketýři“ – kino Metropol – III. + IV. třída

Květen:

Beseda s příslušníky armády ČR o ukončení 2. sv. války

Oslavy 8. května – kladení věnce u pomníku hrdinů 2. sv. války

Den matek na obci – vystoupení žáků ZŠ

Cestopisný pořad ve škole - Indonésie

Den matek – vystoupení jednotlivých tříd pro rodiče

Hodina zpěvu“ – hudební představení Jaroslava Uhlíře – kino Metropol

Natáčení pořadu „Ponožkový pes“

Turnaj v miniházené – ZŠ Prosenice

Dvoudenní školní výlet – Beskydy – IV. třída

Projektový den k oslavě narození Karla IV.

 

Červen:

Sportovní hry Mikroregionu Bystřička – Velká Bystřice

Sportovní den

Dětský den

Bowlingový školní turnaj

Školní výlet 3. ročník – Brno

Školní výlet 1. ročník - Vyškov ( Dinopark, zoopark)

Mezinárodní turnaj v házené ve VB – Memoriál Jana Kratiny (dvoudenní turnaj)

Exkurze – Hasičská záchranná stanice Olomouc

Exkurze – Letecká záchranná služba Olomouc

Školení hasičů - ve škole

 

__________________________________________________________________________

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla na škole inspekční činnost provedená ČŠI.

 

__________________________________________________________________________

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2016. 

 

__________________________________________________________________________

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Ve školním roce 2015/2016 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

 

__________________________________________________________________________

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2015/2016 nebyla škola do projektů zapojena.

 

__________________________________________________________________________

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla spolupráce s těmito organizacemi.

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2015/2016 byla projednána v pedagogické radě dne 31. srpna 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bystrovanech dne 31. srpna 2016                PaedDr. Vlasta Dorazilová

                                                                                            ředitelka školy