Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Jednací řád

Jednací řád školské rady

Základní a mateřské školy Bystrovany

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.             Zasedání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda školské rady, a to 7 dnů před datem zasedání.

Zasedání školské rady jsou neveřejná.

Na pozvání se zasedání nebo jeho části zúčastní ředitel školy nebo další přizvané osoby. Pozvánka se doručuje i pověřenému zástupci zřizovatele.

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady.

Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, z podnětů, návrhů a oznámení zákonných zástupců žáků řediteli školy a zřizovateli, dále podnětů a návrhů členů školské rady, ředitele školy či zřizovatele.

Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Program je možné při zahájení zasedání na návrh kteréhokoliv člena školské rady nebo ředitele školy v případě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady doplnit.           

Čl. 4

Zasedání školské rady řídí její předseda nebo místopředseda.

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; v ostatních případech se usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

Čl. 5

Z jednání školské rady se pořizuje zápis, který obsahuje přijatá usnesení.

Zápis vyhotovuje pověřený člen školské rady.

Zápis z jednání školské rady je elektronicky zaslán všem členům školské rady, kteří se k němu do tří pracovních dnů vyjádří. Zápis je po zapracování připomínek členů školské rady podepsán předsedou a místopředsedou školské rady, popř. tím, kdo zápis pořídil. Zápis z jednání školské rady je po té předán zřizovateli, řediteli školy a je zveřejněn na webové stránce školské rady.

Čl. 6

Školská rada informuje zákonné zástupce, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele o své činnosti, a to v případě potřeby nebo na vyžádání zřizovatele či ředitele školy.

Školská rada vypracovává před ukončením svého volebního období souhrnnou zprávu o všech aspektech své činnosti podle § 168, odst. 1) školského zákona. Tuto zprávu předá zřizovateli, řediteli školy a zveřejní ji na webové stránce školské rady.

Čl. 7

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 25. 9. 2019

V Bystrovanech dne 25. září 2019