Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2019/2020

______________________________________________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

 

 

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Školní rok 2019/2020

Zpracovala:

Mgr. Radmila Klásková, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany 

____________________________________________________________________________________

 

Obsah:

 1. základní údaje o škole: název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaj o školské radě
 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 10. základní údaje o hospodaření školy
 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

 

______________________________________________________________________________________

 1. A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:         Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc,  příspěvková  organizace

Adresa:                 Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma:      Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003   

                            IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitelka:            Mgr. Radmila Klásková

Telefon:               585 311 971

Inter. adresa:       zsbystrovany@atlas.cz,

Web. adresa:       www.skola.bystrovany.cz

Zřizovatel:            Obec Bystrovany

Právní forma:      Obec, IČ: 48 770 078

Adresa:                Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany

Kontakt:              585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje: 

 • Mateřská škola Bystrovany

 

            Odloučené pracoviště  

            Adresa:    Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

            Telefon:    585 311 925

            IZO:         107 626 888

            Typ:         dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

            Stanovená kapacita:   53 dětí

            Počet zapsaných dětí ve školním roce 2019/2020:   45

            Provozní doba:     6:30 - 16:15

           Jiné aktivity:         dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

 

 • Základní škola Bystrovany

 

            Telefon:    585 311 971

            IZO:          119 901 111

            Typ školy: základní - 1. stupeň, malotřídní

            Počet žáků ve školním roce 2019/2020:   52

            Kapacita školy:  86 žáků 

 

 • Školní družina            

 

           IZO:         119 901 129

            Počet žáků ve školním roce 2019/2020 : 42

            Kapacita: 50 žáků

  

 • Školní jídelna - výdejna

 

            IZO: 150 069 332

            Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení od března 2019 do ledna 2020:

Předsedkyně:                                                    PaedDr. Ludmila Slabá

Místopředsedkyně                                             paní Hana Skládalová                                     

Zástupci z řad zákonných zástupců:                 MVDr. Jan Rymeš

                                                                          paní Pavla Slepicová

Zástupci z řad pedagogických pracovníků:       Mgr. Libuše Mačkalová

Zástupce z řad zřizovatele:                               pan Martin Sklenář                       

 

 

 1. B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

 

Základní škola

Ve školním roce 2019/2020 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny.

 

Organizace tříd:

 1. třída - 1. ročník, 6 žáků, 2. ročník 13 žáků třídní učitelka Mgr. Libuše Mačkalová , asistentka pedagoga Hana Skládalová
 2. třída - 3. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Urbánková

    III. třída - 4. ročník 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Karin Rajnochová, asistentky pedagoga Bc. Eva Wekrmannová,  Mgr. Hana Sandroni

 1. třída - 5. ročník, 10 žáků, třídní učitelka Bc et. Mgr. Nikol Petrovičová

     Anglický jazyk - I., II.,III., IV. třída – Bc. et Mgr. Nikol Petrovičová

 

Školní družina:

 1. oddělení - 22 žáků, vychovatelka paní Lenka Sitařová
 2. oddělení - 20 žáků, vychovatelka Karin Rajnochová

 

Zájmové kroužky:

Kytara, Klavír                 Atletika                                           Florbal

Flétna                           Pěvecký sbor                                    Inline bruslení

Angličtina                      Keramika                                         Společenský tanec

Věda nás baví

 

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svět

 • třída - 21 dětí
 • třída - 24 dětí

Vedoucí učitelka: paní Zdeňka Gregorová

Učitelky:               Markéta Novotná

                            Bc. Alena Eichlerová

                            Mgr. Zuzana Milisová

                            asistentka pedagoga: Mgr. Zuzana Taxová

__________________________________________________________________________

 1. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci:

UČITELÉ: 5 kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem: 5, od 21. 1. 2019, 6 vyučujících - úvazek 5

VYCHOVATELKY ŠD: 2 vychovatelky - úvazky celkem: 1,30, od 1. 2. obě kvalifikované

ASISTENTI PEDAGOGA: 3 kvalifikovaní asistenti pedagoga – úvazky celkem: 2,5

Provozní pracovníci:

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY – úvazek: 1,04

1 UKLÍZEČKA – úvazek: 0,3

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ: 4 kvalifikované učitelky - úvazky celkem: 4

ASISTENTI PEDAGOGA: 1 úvazek: 1.0

  

Provozní pracovníci:

2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem: 1,625

______________________________________________________________________________________

 1. D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný od 1. do 15. dubna 2020

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2020/2021 se dostavilo 16 dětí.

Pro školní rok 2020/2021 bylo vydáno 15 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byla podána 1 žádost o odklad povinné školní docházky.

  

Zápis do MŠ konaný od 4. do 16. května 2020

K zápisu do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2020/2021 se dostavilo celkem 11 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 11 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.   

  

 1. E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2019/2020

 

Třída - ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

 I.         1. ročník

 6

6

0

0

0

             2. ročník    

13

13

0

0

0

II.         3. ročník

14

14

0

0

0

III.         4. ročník

11

10

1

0

0

IV.         5. ročník

10

 

9

1

0

0

 

K  1. 9. 2020  přestoupili 1 žák na ZŠ Brodek u Přerova, 1 žák na ZŠ a MŠ Dvorského 33, Olomouc, 7 žáků na ZŠ Zeyerova Olomouc, 1 na ZŠ Stupkova 16, Olomouc.

______________________________________________________________________________________

 

 1. F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2020/2021 a bylo provedeno jeho hodnocení.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný projevený případ sociálně patologických jevů.

 

______________________________________________________________________________________

 1. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během školního roku 2019/2020 se pedagogičtí pracovníci ZŚ a MŠ pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů a workshopů a on line webinářů. V obou pololetích celkem absolvovali 23 akcí akreditovaných MŠMT v různých oblastech. Především tematicky zaměřených na problematiku inkluzivního vzdělávání. Dále také na problematiku ekologie, nových právních předpisů, výuku cizích jazyků, poruch autistického spektra, polytechnického vzdělávání, matematickou pregramotnost, čtenářskou pregramotnost, zdravou stravu, zdokonalování se v praxi asistenta pedagoga a také seminářů zaměřených na utváření pozitivních vztahů v kolektivu žáků, jak podporovat osobní rozvoj žáků i pedagogů, rozvíjet spolupráci v kolektivu.  

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

 1. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: sbírka pro Charitu Olomouc, Život dětem, „Staň se Mikulášem“- charita Olomouc, Jsem Laskavec.

Spolu se zřizovatelem zorganizovala Den otevřených dveří, který byl součástí slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v obci a jarmarku. Také se spolupodílela na obnovení tradice masopustního veselí, která zahrnuje průvod masek obcí, zpěv, karneval a tzv. Pochování basy, Rovněž spolu se zřizovatelem zorganizovala tzv. Bystrovanský slet čarodějnic, žáci naší školy se podíleli na čištění řeky Bystřičky a jejího okolí.

 

Během školního roku 2019/2020 se konaly tyto školní akce:

Září:

 • Den otevřených dveří – slavnostní zahájení školního roku
 • Sportovní den – celoškolní akce
 • Baletní představení – Tarzan- král džungle
 • Humanitární den – orientace v okolí školy – BESIP – změny v přírodě, zdravověda
 • Vycházka do okolí obce, učíme se v přírodě
 • Bubnování v rytmu sběrného dvora – recyklohraní, aneb ukliďme si svět - ŠD

 

Říjen:

 • Beseda na téma – ztráta zraku
 • Nezvaná návštěva - závist
 • Jablíčkový den – o jablku a jabloních jinak, napříč vyučovacími předměty

  

Listopad:

 • Projekt „ Jsem Laskavec“ – návštěva Domova pro seniory ve Velké Bystřici
 • Jablíčkový den – o jablku a jabloních jinak, napříč vyučovacími předměty
 • Keramická dílna pod vedením pana Švehlíka
 • Dýňování ŠD
 • Lampionový průvod – ŠD
 • Den otevřených dveří – jarmark, vánoční vystoupení, rozsvěcování vánočního stromečku

 

Prosinec:

 • Mikuláš ve škole
 • Mikulášování – kino Metropol
 • Vánoční posezení seniorů – vystoupení žáků pro seniory
 • Historická Olomouc – barokní kašny
 • Sbírka pro psí útulek v Neředíně
 • uctění památky Amerických letců – návštěva a položení květin u pomníku padlých letců, pěvecký školní sbor
 • návštěva kina – filmová pohádka Lví král
 • Návštěva svíčkárny – 3. – 5. ročník
 • Celá škola tančí – lektor tance Dancing Crackers
 • Vánoční škola – tradice, zvyky – průřezová témata, zpívání u stromečku

 

 

Leden:

 • Výtvarná soutěž – MAS Bystřička
 • Zvaná návštěva – paní Chyba
 • Literární kavárna – pravidelné besedování nad přečtenými knihami, literární testy a kvízy - ŠD  
 • Lyžařská škola Newman – Hlubočky, zahájení výuky
 • Anglická soutěž
 • Pyžamová párty - ŠD

 

 

 Únor:

 • Celoškolní akce oslava Valentýna - ŠD
 • Masopust – vodění medvěda, karneval, pochování basy
 • Zážitková workshop – „Přísahám a slibuji“

 

   

Březen:

 • Kino Metropol – expedice Borneo - manželé Motani

 

OD 11. 3. 2020 BYLA ŠKOLA DLE NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ       DO 25. 5. 2020 UZAVŘENA.

 1. 5. 2020 BYL OBNOVEN PROVOZU ŠKOLY, ÚČAST ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ BYLA DOBROVOLNÁ.

       V TOMTO OBDOBÍ VÝUKA PROBÍHALA VE 3. SKUPINÁCH, ŠKOLU NAVŠTĚVOVALO CELKEM 34 ŽÁKŮ.

 

 

červen:

 • Den dětí – pěší výlet na zmrzlinu do Velké Bystřice
 • Dopravní hřiště 3 návštěvy zkoušky -průkaz mladého cyklisty
 • Výlet do ZOO Olomouc – 4. a 5. ročník
 • Výlet do Velké Bystřice – 1. – 3. ročník

 

______________________________________________________________________________________

 

 1. I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2019/2020, ve škole neproběhlo inspekční šetření ČŠI.

 

______________________________________________________________________________________

 1. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2020

 

______________________________________________________________________________________

 1. K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Ve školním roce 2019/2020 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

 

______________________________________________________________________________________

 

 1. L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

 

 _____________________________________________________________________________________

 

 1. M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do projektu MAP financovaného z prostředků EU:

Škola pro všechny II, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18­_063/0015261.

 

__________________________________________________________________________

 1. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve škole není zřízena odborová organizace. 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2019/2020 byla projednána v pedagogické radě

dne 28. 8. 2020

 

V Bystrovanech dne 28. 8. 2020                                       Mgr. Radmila Klásková                                                                                                                                                                                                                                     ředitelka školy