Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Volební řád

 

Volební řád školské rady

 

                Obecní úřad Bystrovany, zřizovatel Základní a Mateřské školy Bystrovany vydává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád školské rady:

 

  1.         Zřizovatel tímto stanovuje počet členů školské rady na 6.

                Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.

                Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy (dále jen "rodiče")

                Třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

                Členství ve školské radě je čestné.        

 

                                                                                  Jmenování členů školské rady zřizovatelem

 

  1.                                                                                                                                                                                                                                                       Členy školské rady – zástupce zřizovatele jmenuje zřizovatel ze zletilých občanů obce. Při jmenování může vycházet z návrhů ředitele školy.

 

 

                                                                                         Volby členů školské rady z řad rodičů

    3.

a) Organizaci voleb provádí pod vedením ředitele školy tříčlenná volební komise ustanovená ředitelem školy. Z členů volební komise je alespoň jeden zástupce z řad rodičů. Ředitel školy jmenuje předsedu volební komise. Členové volební komise nemohou ve volbách kandidovat.

b) Osoby oprávněné volit se o konání voleb informují formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, a to nejpozději 15 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby mohou být oznamovány i jiným způsobem, např. distribucí letáků s informací o konání voleb, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

c) Oznámení o konání voleb obsahuje rovněž výzvu k předkládání kandidátů způsobem a v termínu v této výzvě uvedeném. Výzva je rovněž zveřejněna na informační desce a na webových stránkách školy. Termín pro předkládání kandidátů je stanovený tak, aby jeho závěr minimálně o jeden týden předcházel datu konání voleb.

d) Volební komise po té ověří, zda navržený kandidát s kandidaturou souhlasí, a sestaví hlasovací lístky, na nichž jsou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. Hlasovací lístek bude oprávněné osobě předán v čase a místě konání voleb.

e) Hlasování se může zúčastnit vždy jen jeden z rodičů za každého žáka školy, a to i v případě, že školu navštěvuje více sourozenců.

f) Pro hlasování se používají hlasovací lístky, na nichž osoba oprávněná volit libovolným způsobem vyznačí tolik kandidátů, kolik členů školské rady se volí. Hlasovací lístek je neplatný, není-li z něj patrno, pro které kandidáty osoba oprávněná volit hlasovala.

g) Volby probíhají tajným hlasováním.

h) Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasů. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

ch) Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

i) Všechny osoby, které se zúčastní voleb, se evidují v zápise o volbách. Obdobně se evidují návrhy na kandidáty, zaznamenávají výsledky hlasování a vyhlašují výsledky voleb do školské rady.

j) Kompletní a všemi členy volební komise a ředitelem školy podepsaný zápis o volbách se předává zřizovateli.

k) Zřizovatel bez prodlení potvrdí správnost a regulérnost voleb, zveřejní výsledky voleb na úřední desce obecního úřadu a pověří ředitele školy, aby zvolené členy o zvolení informoval.

l) Nebude-li do voleb navržen dostatečný počet kandidátů nebo nezvolí-li se stanovený počet členů školské rady ani v opakovaném hlasování na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

m) Pro předčasné či doplňovací volby se ustanovení předchozích odstavců použijí přiměřeným způsobem.

 

 

                                                                          Volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

    4. 

a) Organizaci voleb provádí pod vedením ředitele školy dvoučlenná volební komise ustanovená ředitelem školy. Ředitel školy jmenuje předsedu volební komise.

b) Osoby oprávněné volit (pedagogičtí pracovníci školy) se o konání voleb informují formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, a to nejpozději 10 dní před konáním voleb.

c) Oznámení o konání voleb obsahuje rovněž výzvu k předkládání kandidátů způsobem a v termínu v této výzvě uvedeném.

d) Volby probíhají tajným hlasováním.

e) Nebude-li do voleb navržen kandidát nebo nezvolí-li se stanovený počet členů školské rady ani v opakovaném hlasování na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

 

 

 

                                                                                       Volba předsedy a místopředsedy školské rady

    5.

Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu či místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období ze závažných důvodů odvolat i mimo případ uvedený v § 167 odst. 8 první věta a zvolit předsedu (místopředsedu) nového.

 

                                                                                                           Závěrečné ustanovení

 

     6.

Tento volební řád je účinný okamžikem zveřejnění na webové stránce Obecního úřady Bystrovany.

 

 

 

V Bystrovanech dne  5. února 2021

 

 

                                                                                                                                                                             Radek Sklenář

                                                                                                                                                                              starosta obce