Škola Bystrovany

 

 

 

Volební řád školské rady

 

 

Obecní úřad Bystrovany, zřizovatel Základní a Mateřské školy Bystrovany  vydává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád školské rady:

 

  1. Zřizovatel tímto stanovuje počet členů školské rady na 6.

      Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.                                                                                 Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy (dále jen "rodiče").                                             Třetinu volí  pedagogičtí  pracovníci školy.

      Členství ve školské radě je čestné.          

 

Jmenování členů školské rady zřizovatelem

 

  2. Členy školské rady – zástupce zřizovatele jmenuje zřizovatel ze zletilých občanů obce.                      Při jmenování může vycházet z návrhů ředitele školy.

 

Volby členů školské rady

 

  3. a) Volby členů školské rady vyhlašuje zřizovatel, oznámí při tom počet volených členů do                     školské rady a skutečnost, zda jde o volby řádné či doplňovací dle § 167 odst. 8 druhá                       věta, a o volby členů z řad rodičů nebo pedagogických pracovníků.

      b) Výjimku tvoří předčasné volby, které se v souladu s ustanovením § 167 odst. 8, první věta                 konají, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit podle čl. 1, třetí           věta. V tom případě volby může vyhlásit ředitel školy. Musí při tom informovat zřizovatele a             předsedu školní rady.

       c) Ředitel školy zajistí řádné uskutečnění voleb v souladu s tímto volebním řádem.

 

Volby členů školské rady z řad rodičů

 

 4. a) Organizaci voleb provádí pod vedením ředitele školy tříčlenná volební komise ustanovená                  ředitelem školy. Z členů volební komise je alespoň jeden zástupce z řad rodičů. Ředitel školy            jmenuje předsedu volební komise. Členové volební komise nemohou ve volbách kandidovat.

     b) Osoby oprávněné volit se o konání voleb informují formou oznámení, které se zveřejňuje ve              škole, a to nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání              voleb. Volby mohou být oznamovány i jiným způsobem, např. distribucí letáků s informací o              konání voleb, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

     c) Oznámení o konání voleb obsahuje rovněž výzvu k předkládání kandidátů způsobem a                       v termínu v této výzvě uvedeném. Výzva je rovněž zveřejněna na informační desce a na                   webových stránkách školy. Termín pro předkládání kandidátů je stanovený tak, aby jeho závěr          minimálně o jeden týden předcházel datu konání voleb.

      d) Volební komise po té ověří, zda navržený kandidát s kandidaturou souhlasí, a sestaví                         hlasovací lístky, na nichž jsou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. Hlasovací lístek bude               oprávněné osobě předán v čase a místě konání voleb.

      e) Hlasování se může zúčastnit vždy jen jeden z rodičů za každého žáka školy, a to i v případě,             že školu navštěvuje více sourozenců.

      f) Pro hlasování se používají hlasovací lístky, na nichž osoba oprávněná volit libovolným                       způsobem vyznačí tolik kandidátů, kolik členů školské rady se volí. Hlasovací lístek je                       neplatný, není-li z něj patrno, pro které kandidáty osoba oprávněná volit hlasovala.

      g) Volby probíhají tajným hlasováním.

      h) Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu platných                               odevzdaných hlasů. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů. Při rovnosti               hlasů se stanoví pořadí losem.

     ch) Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných             osob.

       i) Všechny osoby, které se zúčastní voleb, se evidují v zápise o volbách. Obdobně se evidují                  návrhy na kandidáty, zaznamenávají výsledky hlasování a vyhlašují výsledky voleb do školské            rady.

       j) Kompletní a všemi členy volební komise a ředitelem školy podepsaný zápis o volbách se                     předává zřizovateli.

       k) Zřizovatel bez prodlení potvrdí správnost a regulérnost voleb, zveřejní výsledky voleb na                   úřední desce obecního úřadu a pověří ředitele školy, aby zvolené členy o zvolení informoval.

       l) Nebude-li do voleb navržen dostatečný počet kandidátů nebo nezvolí-li se stanovený počet              členů školské rady ani v opakovaném hlasování na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající          členy školské rady ředitel školy.

      m) Pro předčasné či doplňovací volby se ustanovení předchozích odstavců použijí přiměřeným z             působem.

 

Volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

 

  5.  Pro volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků se přiměřeně použijí ustanovení           čl. 4 pís. a) a f) až m).

 

Volba předsedy a místopředsedy školské rady

 

  6.  Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení je třeba                 nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu či místopředsedu školské rady může školská           rada v průběhu funkčního období ze závažných důvodů odvolat i mimo případ uvedený                       v § 167 odst. 8 první věta  a zvolit předsedu (místopředsedu) nového.

 

Závěrečné ustanovení

 

  7. Tento volební řád je účinný okamžikem zveřejnění na webové stránce Obecního úřady                      Bystrovany.

  

 

 

    V Bystrovanech dne 4. února 2019

 

 

                                                                                                                                                              Radek Sklenář                                                                                                                                  starosta obce