Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Volební řád

 

Volební řád školské rady

 

    

Volební řád školské rady při ZŠ Bystrovany

 

Obecní úřad Bystrovany, zřizovatel Základní a Mateřské školy Bystrovany, vydává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád školské rady:

 

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách.
 2. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 3. Školská rada je složena ze 3 skupin členů:
  1. třetina členů školské rady je jmenována zřizovatelem ze zletilých občanů obce
  2. třetina členů školské rady je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků (dále jen rodiče)
  3. třetina členů školské rady je volena pedagogickými pracovníky školy
 4. Počet členů školské rady je stanoven na 6.

 

Čl. 2
Vyhlášení voleb

 1. Volby do školské rady vyhlašuje ředitel školy.
 2. Osoby oprávněné volit se o konání voleb informují formou oznámení, které se zveřejňuje:
  1. pro pedagogické pracovníky ve škole nejméně 10 dní před konáním voleb
  2. pro rodiče ve škole a na webových stránkách školy nejméně 15 dní před konáním voleb.
 3. Oznámení o konání voleb obsahuje datum a místo konání voleb a výzvu k předkládání kandidátů způsobem a v termínu v této výzvě uvedeném. Termín pro předkládání kandidátů je stanovený tak, aby jeho závěr minimálně o tři dny předcházel datum konání voleb.

Čl. 3
Organizace voleb

 1. Organizaci voleb provádí dvoučlenná volební komise stanovená ředitelem školy.
 2. Volební komise ověří, zda navržení kandidáti s kandidaturou souhlasí, a sestaví hlasovací lístky, na nichž jsou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. Hlasovací lístek bude oprávněné osobě předán v čase a místě konání voleb.
 3. Hlasování se může zúčastnit vždy jen jeden z rodičů za každého žáka školy, a to i v případě, že školu navštěvuje více sourozenců.
 4. Pro hlasování se používají hlasovací lístky, na nichž osoba oprávněná volit vyznačí 2 kandidáty ze své volební skupiny. Hlasovací lístek je neplatný, není-li z něj patrno, pro které kandidáty osoba oprávněná volit hlasovala.
 5. Volby probíhají tajným hlasováním.
 6. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu platných hlasů. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
 7. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
 8. Volební komise vyhotoví zápis o volbách, který bude obsahovat:
  1. zúčastněné osoby
  2. návrhy na kandidáty
  3. výsledky hlasování
 9. Zápis o volbách, potvrzený volební komisí a ředitelem školy je předán zřizovateli.
 10. Nebude-li do voleb navržen dostatečný počet kandidátů nebo nezvolí-li se stanovený počet členů školské rady ani v opakovaném hlasování na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 11. Na základě výsledků voleb zřizovatel předá řediteli školy 2 zřizovací listiny školské rady pro další funkční období (1 pro školu, 1 pro zvolenou školskou radu).

 

Čl. 4
Doplňovací a předčasné volby

 1. Zanikne-li v průběhu funkčního období z důvodů uvedených v §167 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. funkce voleného člena rady, vyhlásí ředitel školy doplňovací volby na uvolněné místo v téže volební skupině.
 2. Pro předčasné či doplňovací volby se ustanovení předchozích odstavců použijí obdobně.
 3. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách

Čl. 5
Zahájení činnosti školské rady

 1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.
 2. Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu a stanovuje jednací řád. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny členů školské rady.
 3. Činnost školské rady se řídí §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Čl. 6
Účinnost

 1. Volební řád pro volby do školské rady vydaný Obecním úřadem obce Bystrovany dne 5. února 2021 se ruší ke dni 28. 2. 2022.
 2. Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2022

 

V Bystrovanech dne 25.února 2022

 

                                                                                                                                                                   Radek Sklenář
                                                                                                                                                                    starosta obce