Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2020/2021

 

 

______________________________________________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

 

 

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Školní rok 2020/2021

Zpracovala:

Mgr. Radmila Klásková, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany 

____________________________________________________________________________________

 

Obsah:

 1. základní údaje o škole: název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaj o školské radě
 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 10. základní údaje o hospodaření školy
 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

 

______________________________________________________________________________________

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:         Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc,  příspěvková  organizace

Adresa:                 Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma:      Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003   

                            IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitelka:            Mgr. Radmila Klásková

Telefon:               585 311 971

Inter. adresa:       zsbystrovany@atlas.cz,

Web. adresa:       www.skola.bystrovany.cz

Zřizovatel:            Obec Bystrovany

Právní forma:      Obec, IČ: 48 770 078

Adresa:                Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany

Kontakt:              585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje: 

 • Mateřská škola Bystrovany

 

            Odloučené pracoviště  

            Adresa:    Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

            Telefon:    585 311 925

            IZO:         107 626 888

            Typ:         dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

            Stanovená kapacita:   53 dětí

            Počet zapsaných dětí ve školním roce 2020/21:   47

            Provozní doba:     6:30 - 16:15

           Jiné aktivity:         dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

 

 • Základní škola Bystrovany

            Telefon:    585 311 971

            IZO:          119 901 111

            Typ školy: základní - 1. stupeň, malotřídní

            Počet žáků ve školním roce 2020/2021:   51

            Kapacita školy:  86 žáků 

 

 • Školní družina            

 

           IZO:         119 901 129

            Počet žáků ve školním roce 2020/2021 : 42

            Kapacita: 50 žáků

  

 • Školní jídelna - výdejna

 

            IZO: 150 069 332

            Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení:

Předseda:                                                        Ing. Petr Sklenář

Místopředsedkyně                                             paní Hana Skládalová                                     

Zástupci z řad zákonných zástupců:                   MVDr. Jan Rymeš

                                                                       paní Pavla Slepicová

Zástupci z řad pedagogických pracovníků:         Mgr.et Bc. Nikol Petrovičová

Zástupce z řad zřizovatele:                               paní Jaroslava  Kaczorová                     

 

 

 1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

 

Základní škola

Ve školním roce 2020/2021 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny.

 

Organizace tříd:

 1. třída - 1. ročník, 13 žáků, třídní učitelka Mgr. et Bc. N. Petrovičová
 2. třída - 2. ročník 6 žáků, 3.ročník 10 žáků, třídní učitelka Mgr. D. Zárubová, asistentka pedagoga Hana Skládalová

III. třída - 4. ročník, 15 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Urbánková

 1. třída - 5. ročník, 7 žáků, třídní učitelka Mgr. Lucie Bajerová, asistentky pedagoga Šárka Venclová a Mgr. Hana Sandroni

Anglický jazyk - I.,III., IV. třída –  Mgr. et Bc. Nikol Petrovičová

 • třída – Mgr. Lucie Bajerová

 

Školní družina:

 1. oddělení - 22 žáků, vychovatelka paní Lenka Sitařová
 2. oddělení - 20 žáků, vychovatelka Karin Rajnochová, od 1.2.2021 Mgr. et Bc. Nikol Petrovičová

 

 Zájmové kroužky:

Kytara                           Atletika                                           Florbal

Flétna                           Pěvecký sbor                                    Inline bruslení

Angličtina                      Keramika                                         Společenský tanec

Věda nás baví                

 

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svět

 • třída - 24 dětí
 • třída – 23 dětí

Vedoucí učitelka: paní Zdeňka Gregorová

Učitelky:               Markéta Novotná

                            Bc. Alena Eichlerová

                            Mgr. Zuzana Taxová

                            asistentka pedagoga: Bc. Denisa Nečesánková

__________________________________________________________________________

 1. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci:

UČITELÉ: 5 kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem:  5

VYCHOVATELKY ŠD: 2 kvalifikované vychovatelky - úvazky celkem: 1,25

ASISTENTI PEDAGOGA: 3 kvalifikovaní asistenti pedagoga – úvazky celkem: 2,5

Provozní pracovníci:

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY – úvazek: 1,04

1 UKLÍZEČKA - DPP

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ: 4 kvalifikované učitelky - úvazky celkem: 4

ASISTENTI PEDAGOGA: 1 úvazek: 1.0

  

Provozní pracovníci: 2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem: 1,625

Provoz v  MŠ v tomto školním roce:

     

 •  od 24.   2020  – standartní
 •  od 27. 10. – 4.11.  – uzavření MŠ
 •  od  11. 2020 – obnovení plného provozu

 

 • od     3. 2021 – do 9. 4. 2021 – uzavření MŠ
 • od  4. -  do 23. 4. 2021 částečné obnovení provozu –  asi 18 dětí
 • od  4. 2021 – plné obnovení provozu v MŠ

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 1. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný od 6. do 23. dubna 2021

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2021/2022 se dostavilo 15 dětí.

Pro školní rok 2021/2022 bylo vydáno 13 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byly podány 2 žádosti

 o odklad povinné školní docházky.

 

 

Zápis do MŠ konaný od 3. do 14. května 2021

K zápisu do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2021/2022 se dostavilo celkem 14 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 14 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

  

 

 

 

 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH

 

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2020/2021

 

Třída - ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

 I.         1. ročník

  13

12

 

1

0

            2. ročník    

    6

 6

 

0

0

II.         3. ročník

  10

10

 

0

0

III.        4. ročník

  15

14

1

0

0

IV.         5. ročník

    7

 

  7

 

0

0

 K  1. 9. 2021  přestoupili 1 žák na ZŠ Zeyerova Olomouc, 6 žáků na Masarykovu základní školu a mateřskou školu ve Velké Bystřici .     

______________________________________________________________________________________

 

 1. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2020/2021 a bylo provedeno jeho hodnocení.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný projevený případ sociálně patologických jevů.

 

______________________________________________________________________________________

 1. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 

Během školního roku 2020/2021 se pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů a workshopů a on line webinářů. V obou pololetích celkem absolvovali 25 akcí akreditovaných MŠMT v různých oblastech. Především tematicky zaměřených na problematiku inkluzivního vzdělávání. Dále také na problematiku ekologie, nových právních předpisů, výuku cizích jazyků, poruch autistického spektra, polytechnického vzdělávání, matematickou pregramotnost, čtenářkou pregramotnost, zdravou stravu, zdokonalování se v praxi asistenta pedagoga a také seminářů zaměřených na utváření pozitivních vztahů v kolektivu žáků,  podporu osobnostního rozvoje žáků i pedagogů, rozvíjení spolupráce v kolektivu, komunikace pedagogů s rodiči.

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________

 1. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: sbírka pro Charitu Olomouc, Život dětem, „Staň se Mikulášem“- charita Olomouc, Jsem Laskavec.

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví se pravidelné akce ve spolupráci se zřizovatelem nekonaly. 

Během školního roku 2020/2021 se konaly tyto školní akce:

 

Září:

 • Den otevřených dveří – slavnostní zahájení školního roku
 • Sportovní den – celoškolní akce
 • Prohlídka místní kaple s výkladem
 • Humanitární den – orientace v okolí školy – BESIP – změny v přírodě, zdravověda
 • Vycházka do okolí obce a školy, orientace v terénu, učíme se v přírodě, na čerstvém vzduchu

Říjen:

 • Dopravní výchova v okolí školy
 • od 14. 10. 2020 – uzavření škol

 Listopad:

                     provoz v ZŠ:

 •      od 18. 11. 2020 – částečné obnovení provozu škol, výuka jen pro I. a II. třídu – 29 žáků
 •      od 30. 11. 2020  do 19. 12. 2020 – obnovení provozu pro všechny žáky 

 

 

 Prosinec:

 • Mikuláš ve škole
 • Podmořský svět – 3D kino ve škole
 • Bruslení ve Velké Bystřici

Leden:

 •  od    1. 2021 - částečné obnovení provozu ve školách  – I. a II. třída – 29 žáků                                                                                                                                             
 • Dinosauří svět – 3D kino ve škole

Březen:

 •  od   3. 2021 – uzavření škol                                                                                                                                                                                                                        
 • Divadelní představení – online Divadlo scéna Zlín
 • Recitační soutěž – online ( Mikroregion)

Duben :                 

 • od 12. 4. 2021 – obnovení provozu malotřídních škol, ve škole všichni žáci

 

Květen:

 • Dopravní hřiště Centrum Semafor 4. a 5. ročník
 • Beseda s preventistou PČR ( 3. až 5.r. )

Červen:

 • Den dětí – sportovně zábavné odpoledne
 • Pěší výlet na zmrzlinu do Velké Bystřice
 • Výlet do ZOO Svatý Olomouc – 1. ročník
 • Výlet do ZOO Lešná – 2.,3. a 4. ročník
 • Výlet do Prahy – 5. ročník
 • Návštěva městské knihovny
 • Pevnost poznání 2. a 3. ročník
 • Návštěva Neposkvrněného početí Panny Marie
 • Turistická vycházka do Velké Bystřice
 • Pevnost poznání 4. a 5. ročník
 • Pevnost poznání 1. ročník
 • Centrum Semafor Olomouc – dopravní hřiště - 2. a 3. ročník

______________________________________________________________________________________

 

 1. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

 

Ve školním roce 2020/2021, ve škole neproběhlo inspekční šetření ČŠI.

 

______________________________________________________________________________________

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

 

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2021

 

 _____________________________________________________________________________________

 1. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

 

______________________________________________________________________________________

 

 1. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

 

Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

  _____________________________________________________________________________________

 

 1. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

 

Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do projektu MAP financovaného z prostředků EU:

 Škola pro všechny II, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015261.

 __________________________________________________________________________

 1. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ve škole není zřízena odborová organizace.

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2020/2021 byla projednána v pedagogické radě dne 30. 8. 2021.

 

 

V Bystrovanech dne 30.8.2021                                                  Mgr. Radmila Klásková  

                                                                                                            ředitelka školy