Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Školní řád > Vnitřní řád školní družiny

Školní řád družiny

 

 

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany,

 okres Olomouc, příspěvková organizace

 

VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Č.j.:

     84/9/14

Vypracoval:

 Mgr. Radmila Klásková, ředitelka školy

Schválil:

 Mgr. Radmila Klásková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

     28. 8. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

4. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

      4. 9. 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

  

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Ustanoveními tohoto řádu školní družiny se řídí:

· žáci školy docházející do školní družiny,           

· rodiče, zákonní zástupci žáků či opatrovníci příslušného žáka,

· zaměstnanci školy a školní družiny,

· další osoby pohybující se v prostorách školní družiny

 

Ustanovení tohoto řádu školní družiny jsou závazná.

Tento „Řád školní družiny“ doplňuje „Školní řád“.

Všichni výše jmenovaní jsou rovnoprávní, odpovědní za své jednání a svobodní do té míry, pokud neomezují práva a povinnosti ostatních. Jsou navzájem tolerantní, vykazují vzájemnou úctu a respekt.

Tento řád školní družiny je přístupný žákům v prostorách školy a na internetu. Zaměstnancům školy a školní družiny ve sborovně. Rodičům na internetu nebo na požádání ve škole.

Zaměstnanci školní družiny jsou povinni dodržovat a řídit se též „Pracovním řádem“, který určuje mimo jiné pracovní povinnosti ve vztahu k práci s žáky a zajišťování výuky, plnění norem BOZP a PO.

 

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole       a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Žáci mají právo:

a) na svobodné rozhodování se všemi důsledky, které to přináší ,             

b) na služby školní družiny, které jim přísluší,

c) využívat prostory školní družiny k jednotlivým činnostem, používat pomůcky, hračky a hry

d) podílet se na tvorbě týdenních plánů akcí družiny

1.2. Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školského zařízení,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit příslušné oddělení školní družiny,

f) žákům není dovoleno otevírat okna a manipulovat s technickým vybavením třídy, oddělení,

g) žák dodržuje společenská pravidla soužití v kolektivu dětí.

 

Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Žák je přihlášen do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Odhlášen může být na základě písemného vyjádření zákonného zástupce vždy ke konci pololetí.

Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících.

Žáci mají zajištěné obědy ve školní jídelně. Zákonní zástupci zodpovídají za včasné zaplacení obědů.

Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce.

Žák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdrav a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za vlastní hračky škola nenese odpovědnost.

Žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

 

1.3. Zákonní zástupci mají právo:

 

a, být informováni o chování žáka ve ŠD,

b, využívat individuální pohovory s vychovatelkou školní družiny v předem domluvených termínech,

c, být informováni o akcích družiny,

d, podávat vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce ŠD

 

 

1.4. Zákonní zástupci jsou povinni:

 

a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas hlásit změny v údajích,

b) sdělit na zápisním lístku rozsah pobytu a způsob odchodu žáka ze ŠD, změny odchodů či doprovod jinou osobou sdělit vždy písemně,

c) seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat ho,

d) dodržovat zákaz vstupu do prostor ŠD,

e) uhradit vzniklou škodu na vybavení školní družiny, která vznikla svévolně, v plné výši

 

1.5. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči vychovatelce ŠD či ostatním žákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny

2.1. Přihlašování a odhlašování

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.(ŠD není nároková.) Žáci budou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného zástupce podle těchto kritérií:

    Přednostně budou přijímáni žáci 1. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené, a to s celotýdenní docházkou v plném režimu.

    Přijímáni budou žáci 2. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené, a to s celotýdenní docházkou v plném režimu.

     Přijímáni budou žáci 1. -3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské či rodičovské dovolené.

    - Přijímáni budou  dojíždějící žáci 1.-3.ročníku.

    - V případě, že nebude naplněna kapacita ŠD, budou přijímáni i ostatní zájemci z 1.-5. ročníku.

      V případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do ŠD, pokud nebude splňovat daná kritéria.

 

      Žádost o přijetí je nutné odevzdat vychovatelce školní družiny v termínu určeném ředitelkou školy.

Vychovatelka ŠD zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání příspěvků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

Pobyt ve školní družině je za úplatu, která je určena směrnicí ředitelky školy. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve třech splátkách – za období září až prosinec, leden až březen a duben až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

 

2.2. Organizace činnosti

Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední blok. Provozní doba ranní ŠD je od 6:45 do 7:45 hodin a odpolední ŠD pak od 11.40 do 16.15 hodin.

Příchod do ranní družiny je možný do 7.30 hod. V 7.40 hod. předává vychovatelka žáky do tříd. Po 4. vyučovací hodině odvádí vyučující žáky do ŠD, spolu s vychovatelkou odchází tito žáci na oběd do školní jídelny a společně se také vrací. Žáci, kteří končí po 5. a 6. vyučovací hodině odvádí vyučující do jídelny. Nezdržují se na chodbě, neběhají a nekřičí. Po obědě následuje zájmová a rekreační činnost. Z důvodu zkvalitnění a nenarušování těchto činností nevyzvedávají rodiče žáky od 13.30 do 14.45 hodin. Odchody do zájmových útvarů jsou respektovány. Rodiče, kteří přichází vyzvednout dítě ze ŠD zvoní u hlavního vchodu.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky zákonného zástupce žáka uvedeného na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, může být kontaktován příslušný úřad, dle platných předpisů.

Každý žák má ve školní družině převlečení na hřiště, vše je řádně podepsané.

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek      a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí okamžitě vychovatelce ŠD.

3.2. Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán                k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc, případně zajistí ošetření žáka lékařem. Pro tento případ je třeba písemný souhlas zákonných zástupců podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s poskytnutím zdravotních služeb.

1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,

2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou zdravotními službami podle bodu 1.

3.3.  Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v příslušné pedagogické dokumentaci.

3.4. Vychovatelka ŠD je při pobytu žáků ve ŠD povinna přihlížet nejen k základním fyziologickým potřebám žáků, ale zároveň vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Osobní věci mají podepsané a řádně uložené na určeném místě.

4.3. Do ŠD žáci nenosí cenné věci. Vychovatelka nenese zodpovědnost za jejich případnou ztrátu.

 

 5. Závěrečná ustanovení

Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Změny tohoto řádu mohou navrhnout pracovníci školní družiny, pracovníci školy, rodiče nebo zákonní zástupci žáka. Tyto návrhy mohou být zapracovány do řádu pouze v případě, že jejich znění neodporuje platné legislativě.


6. Dokumentace

 

Ve školní družině se vede tato dokumentace: 

a)     písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny

b)     přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí

c)      celoroční plán činnosti

d)     vnitřní řád školní družiny

                                                                                               


 

 Bystrovany, dne 28. 8. 2017

 

                                                                                                          Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                                ředitelka školy