Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Školní řád

       

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc,

 příspěvková organizace

 Školní řád

Č.j.:                               

  91/11/14/ŘŠ

Vypracoval:

Mgr. Radmila Klásková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Radmila Klásková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne:

30. 8. 2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

30. 8. 2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

  1. 9. 2021

Školská rada projednala dne:

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,

které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Obsah:

Úvod      ...........................................................................................................2

Ustanovení

 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků      a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci     ......................................................2
 2. Provoz a vnitřní režim školy      ........................................................................7
 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí    ..................12
 4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů        ............................................................................................13
 5. Krádeže a vandalismus       ............................................................................15
 6. Postup školy při  výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem ...16
 7. Závěrečná ustanovení        ............................................................................16
 8. Přílohy        ..............................................................................................16

 

Úvod

 

 1. Ustanovení školního řádu vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a předpisů s ním souvisejících, týkajících se provozu školy jako výchovně-vzdělávací instituce.
 2. Ustanovením školního řádu se vymezují práva a povinnosti všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu a jsou pro ně závazná. Na ustanovení školního řádu je třeba brát zřetel i ve vyučování, které probíhá mimo budovu školy (např. docházka do školní družiny, výlety, vycházky, plavecký výcvik, LVVZ, návštěva divadel, kin, koncertů, sportovních utkání, kroužků, jízda dopravními prostředky).
 3. Porušení školního řádu lze kázeňsky postihnout dle § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Závažnější porušení školního řádu se může projevit kázeňským opatřením a sníženou známkou z chování, přičemž toto nelze chápat jako dvojí postih.
 4. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy.
 5. Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

Ustanovení

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, ochrana osobnosti ve škole

 

       A. Práva a povinnosti žáků

 

 1. Žáci mají právo:
 • Na vzdělávání a školské služby podle školského zákon.
 • Na klidné pracovní prostředí, svým jednáním a chováním je povinný toto prostředí spoluvytvářet.
 • Na zdvořilé, slušné a čestné jednání, on sám je povinný chovat se ke všem zdvořile, slušně a čestně.
 • Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Účastnit se akcí, které jsou školou pořádány pro žáky, on sám by měl napomáhat zdárnému průběhu těchto akcí, a to podle svých možností a schopností.
 • Požádat o konzultace, které musí být žákovi po předchozí dohodě poskytnuty a žák je při konzultacích povinen aktivně spolupracovat s vyučujícím.
 • Na objektivní, jasné a zdůvodněné hodnocení své práce.
 • Na respektování svého soukromí, přičemž je povinen respektovat soukromí ostatních žáků a vyučujících.
 • Na dodržování ustanovení vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte.
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. a §16 a §18 školského zákona. Mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky poskytované školou. V rámci školy mohou být zřízeny jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Ředitel může zřídit funkci asistenta pedagoga.
 • Vzdělávání nadaných žáků se řídí §17 a §18 školského zákona. Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků. Lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka na žádost zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího lékaře. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel.
 • Žáci školy jsou pojištěni pro případ ztráty ošacení nebo obutí a pro případ školního úrazu. Možnosti odškodnění jsou přesně specifikovány, a je proto nutné dbát pokynů pracovníků školy. Důležitým předpokladem možnosti odškodnění je okamžité oznámení poškození dospělému pracovníkovi školy. Škola upozorňuje na to, že pojištění se nevztahuje na ztrátu ostatních věcí mimo ošacení a obuv. Donášení věcí, které nemají přímý vztah k výchovně-vzdělávací činnosti, provádí žák na vlastní nebezpečí a bez nároku na odškodnění v případě ztráty.
 • Cítí-li se žák z jakéhokoli důvodu v tísni nebo má-li nějaké problémy, má právo si vyžádat pomoc nebo radu od vyučujícího, třídního učitele nebo ředitele školy. Žák je chráněn před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním (šikana apod.)
 • Konzultace rodičů s vyučujícími – v rámci konzultačních hodin nebo kdykoliv (avšak po předchozí domluvě); v žádném případě nesmí docházet k narušení výuky.

 

 

 

 

 1. Žáci jsou povinni:
 • Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat.
 • Dodržovat školní řád, vnitřní řád, předpisy a pokyny zaměstnanců školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, zásady minimálního preventivního programu.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 • Chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 • Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
 • Chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
 • Zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 • Před ukončením vyučování neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících. Během polední přestávky žáci zůstávají ve škole pod dohledem vyučujících, budovu mohou opustit pouze v případě písemné žádosti rodičů.
 • V žádném případě neohrožovat zdraví, bezpečí a osobní důstojnost spolužáků a všech zaměstnanců školy (šikana, ponižování, fyzické či slovní útoky, kyberšikana apod.)
 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin, v případě nevolnosti žáka si musí zákonný zástupce nebo jiná jím pověřená dospělá osoba žáka vyzvednout. Samostatné odchody žáků v tomto případě nejsou možné.
 • Řádně a systematicky se připravovat na vyučování.
 • Úraz či jakékoliv poškození zdraví svého nebo ostatních okamžitě nahlásit nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi či zaměstnanci školy.
 • Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit bezpečnost nebo zdraví jeho nebo jiných osob, nenosí cenné předměty, větší obnosy peněz. Cennější osobní věci odkládá žák pouze na místa k tomu určená nebo na pokyn vyučujícího, který je po stanovenou dobu převezme do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Při nedodržení těchto podmínek nebude škola brát zřetel na případnou ztrátu těchto věcí. Za pojistnou událost se také nepovažuje věc hledaná až následující den.
 • Mobilní telefony musí být vypnuté a uložené v aktovkách v době vyučování (včetně přestávek). Škola nezodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození. 
 • Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 • Nepoškozovat majetek školy, spolužáků, zaměstnanců školy. Případně vzniklou škodu na své náklady odstranit (uvést do původního stavu), nebo vzniklou škodu finančně uhradit škole, která vzniklou škodu uhradila či uvedla do původního stavu.
 • Ve všech prostorách školy a při všech akcích pořádaných školou je žákům přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky, tyto pak následně zveřejňovat nebo jinak šířit. Takové jednání je považováno za porušení školního řádu i v případě, že osoba, která je na nahrávce zachycena, s nahráváním a zveřejněním údajně souhlasila. Za závažné zaviněné porušení školního řádu je považováno, jestliže na takové nahrávce je zachyceno ponižování, ubližování nebo jiná forma útoku vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy nebo je jejím zjevným cílem někoho zesměšnit.
 • Šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy prostřednictvím internetové (intranetové) sítě je považováno za hrubé porušení školního řádu a bude potrestáno výchovným opatřením bez ohledu na to, které koncové technické zařízení bylo k šíření použito a kdy. Rozhodným okamžikem bude ten, kdy se škola o tomto porušení dozvěděla a ověřila si ho z vlastního technického zařízení připojeného k internetové síti.

 

       B. Práva a povinnosti zákonných zástupců

 

 1. Zákonní zástupci mají právo zejména na:
 • Svobodnou volbu školy pro své dítě.
 • Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svého dítěte ve škole podle školního vzdělávacího programu.
 • Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 • Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
 • Vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona.
 • Na poskytování školských služeb dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zejména na poradenskou pomoc školy dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
 • Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.
 • Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

 

 

 

 

 1. Zákonní zástupci jsou povinni:
 • Zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.
 • Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodnění.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka a v případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
 • Vytvořit svému dítěti vhodné podmínky pro vzdělávání.
 • Při změně zdravotního stavu dítěte v době vyučovacího procesu si dítě vyzvednout ze školy.
 • Při předem známé absenci podat písemnou žádost o uvolnění žáka.

 

      C. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 1. Pedagogičtí pracovníci věnují individuální péči žákům z málo podnětného rodinného prostředí, žákům se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti.
 2. Třídní učitelé průběžně informují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka, jako jsou např. problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.
 3. Pedagogičtí pracovníci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním.
 4. Pedagogičtí pracovníci pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce žáka o prospěchu a chování žáka, sdělují jim všechny závažné známky, informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka, a to prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při individuálních konzultacích a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků Pravidel hodnocení. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.
 5. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Není přípustná omluva telefonicky, mailem či faxem.
 6. Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci vystupují ve vzájemných vztazích v souladu s pravidly slušnosti, občanského soužití a s výchovným posláním a působením školy.

  

      D. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

 1. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
 • Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.
 • Na nezasahování do jejich pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy.
 • Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, sociálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 1. Pedagogický pracovník je povinen:
 • Chránit a respektovat práva žáka.
 • Chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování.
 • Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci.
 • Poskytovat zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 
II.  Provoz a vnitřní režim školy     

         

      A.  Režim činnosti ve škole

 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 14.30 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

 

VYUČOVACÍ HODINY

VYUČOVACÍ DOBA

1. hodina

  8:00 -   8:45

2. hodina

  8:55 -   9:40

3. hodina

10:00 - 10:45

4. hodina

10:55 - 11:40

5. hodina

11:50 - 12:35

6. hodina

12:45 - 13:30

 

 1. Školní budova se pro žáky ve ŠD otevírá v 6.45 hodin pro ostatní žáky v 7.40 hodin. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
 2. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách na místa k tomu určená a ihned odcházejí do určených prostor. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze v případě individuálního příchodu nebo odchodu ze školy.        
 4. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům a byl řádně poučen.
 6. Škola nevyhrazuje prostor pro odkládání dopravních prostředků žáků (kola, koloběžky, kolečkové brusle aj.) a proto nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu či poškození.
 7. Při výuce některých předmět lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 9. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 10. Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 11. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.45 do 16.15 hodin.
 12. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 13. V prostorách školy se nekouří. Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm.

 

      B. Organizace vyučovacích hodin

 1. Ve třídě zaujímá žák místo podle stanoveného zasedacího pořádku. Zdraví vždy při příchodu dospělé osoby, pokud nedostanou jiný pokyn.
 2. Vyučující první hodiny kontroluje a zapisuje absenci. Třídní učitel kontroluje průběžně docházku a zápisy v třídní knize. Po skončení vyučování ukládá vyučující poslední hodiny třídní knihu do sborovny.
 3. Žák odpovídá za pořádek a čistotu svého pracovního místa. Je povinen ohlásit vyučujícímu škodu, kterou zjistil nebo způsobil. Poškozování je předmětem finančních náhrad a opatření k posílení kázně.
 4. Učitelé dohlížejí na projevy žáků. Neadekvátní chování řeší s třídním učitelem.
 5. Žák nesmí narušovat vyučovací proces svým nevhodným chováním, které by rušilo žáky nebo vyučujícího.
 6. Žák respektuje učitelský stůl, není dovoleno se u stolu zdržovat, nahlížet do příprav nebo klasifikace. Rovněž není povolena manipulace s pomůckami a zabudovanou technikou ve třídě, pokud to není žákům umožněno vyučujícím.
 7. Třídní učitelé organizují péči o pořádek, k tomu ustavují týdenní službu.
 8. Po skončení vyučování a také pokud se jedná o poslední hodinu dle rozvrhu dané učebny, žák uklízí své místo, zvedá židličku. Vyučující odvádí žáky do šaten a do jídelny.
 9. Specializované učebny se řídí vlastním řádem, s kterým jsou žáci seznámeni příslušným vyučujícím.

      

      C. Přestávky

 1. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví a bezpečnost spolužáků.
 2. Dohled nad žáky je zajištěn zaměstnanci školy.
 3. O velké přestávce žáci svačí ve třídách nebo na chodbě, mohou se volně pohybovat v určených prostorech, hrát si, sportovat, dbají přitom pokynů dohledu. Při příznivém počasí mohou trávit přestávku na školním dvorku či hřišti.
 4. Je zakázáno o přestávkách otevírat okna, třída se větrá v rámci hodin za přítomnosti učitele. Žáci mají rovněž zakázáno vstupovat do sborovny.
 5. Nejméně 2 minuty před začátkem hodiny je žák povinen pobývat ve třídě a připravovat se na výuku.

     

      D. Odchod ze školy

 1. Žáci opouštějí školu po ukončení vyučování.
 2. Děti ze školní družiny přebírají zákonní zástupci, případně jimi prokazatelně pověřené osoby. Na základě písemného prohlášení rodičů mohou odcházet samy.
 3. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.
 4. Pedagogičtí zaměstnanci po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny.

         

      E. Režim při akcích mimo školu

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola nejméně jedním zaměstnancem školy – obvykle pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou formou.
 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
  • směrnice pro školní výlety
 7. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
 8. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení.
 9. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 10. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
 11. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

     

      F. Docházka do školy

 1. Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vzdělávací proces, proto by měli rodiče posoudit závažnost důvodu žákovy nepřítomnosti.
 2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně do 3 dnů na omluvném listu v žákovské knížce. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Při absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na 1-2 dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
 3. Škola může při řešení neomluvené absence využít spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, které působí v rámci prevence rizikového chování. Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a případ bude řešen jako přestupek na úseku školství a výchovy mládeže. Další možné sankce pro zákonného zástupce, který neplní povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy, je vyloučení z hmotné nouze či trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení výchovy mládeže.
 4. Při odchodu ze školy mimo běžný konec výuky žák vždy předá písemnou omluvenku třídnímu učiteli, s tím, že zákonný zástupce přebírá za žáka odpovědnost.
 5. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 6. Pokud žák vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), bude oddělen od ostatních žáků a bude pro něj zajištěn dohled (§7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

 

III.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. Žáci nesmí do školy nosit předměty, které by mohly způsobit úraz, ohrožovaly zdraví žáků nebo jejich mravní vývoj.
 5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
 6. Budova školy není volně přístupná zvenčí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 9. Po poslední vyučovací hodině vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten, kde dohlédne na jejich odchod.
 10. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného. Pedagogičtí zaměstnanci jsou v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
 11. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.  
 12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů a polední přestávky (pokud není se zákonným zástupcem dohodnuto jinak).
 13. V případě výskytu pedikulózy (vší) škola informuje zákonné zástupce. Pokud zákonní zástupci opakovaně posílají své dítě neodvšivené, informuje škola o této skutečnosti orgán sociálně péče.
 14. Veškeré projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou zakázány a budou považovány za hrubé porušení školního řádu.

 

 

IV.   Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 

 1. Opatření týkající se konzumace tabákových výrobků ve škole
 • Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
 • V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, pedagogický pracovník postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.)
 • V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 • V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

 

 1. Opatření týkající se konzumace alkoholu ve škole
 • Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
 • V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 • V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 • Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.

 

 1. Opatření týkající se užívání omamných psychotropních látek (OPL)
 • Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL, jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem.
 • Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
 • Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 • Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
 • Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

 

 1. Oblast prevence užívání návykových látek
 • Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
 • Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
 • V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
 • Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 
 • V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodě 4.5.

 

 

       V.  Krádeže a vandalismus

 

 1. Prevence proti krádežím ve škole
 • Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 • Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním do školy nebo školského zařízení nenosit. Odkládání takových věcí není povoleno.
 • Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 1. Postup při nahlášení krádeže žákem
 • O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného.
 • Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.
 • V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

 

 1. Prevence proti vandalismu
 • Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.
 • V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

 

 1. Postup při vzniku škody
 • Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.
 • V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody.
 • V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

 

 

       VI. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 3. Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

 
          VII.   Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021
 3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy a na webových stránkách školy.
 4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne  30. 8. 2021
 5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 2. 9. 2021, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy na prvních třídních schůzkách v měsíci září. Školní řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

 

VIII. Přílohy

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 2. Ujednání o zajištění školního stravování.

 

 

 

 

V Bystrovanech   1. 9. 2021                                                         Mgr. Radmila Klásková                                                                                                                                                                                                                                       ředitelka školy