Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2018/2019

_______________________________________________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Školní rok 2018/2019

Zpracovala:

Mgr. Radmila Klásková, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany 

_______________________________________________________________________________________

Obsah:

 1. základní údaje o škole: název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaj o školské radě
 2. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 3. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 4. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 5. údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
 6. údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 10. základní údaje o hospodaření školy
 11. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 12. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 13. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 14. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

_______________________________________________________________________________________

 1. A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:         Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Adresa:                Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma:      Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003   

                            IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitelka:            Mgr. Radmila Klásková

Telefon:               585 311 971

Inter. adresa:       zsbystrovany@atlas.cz,

Web. adresa:       www.skola.bystrovany.cz

Zřizovatel:            Obec Bystrovany

Právní forma:      Obec, IČ: 48 770 078

Adresa:                Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany

Kontakt:              585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje:

 • 1. Mateřská škola Bystrovany

            Odloučené pracoviště  

            Adresa:    Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

            Telefon:    585 311 925

            IZO:         107 626 888

            Typ:         dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

            Stanovená kapacita:   53 dětí

            Počet zapsaných dětí ve školním roce 2018/19:   45

            Provozní doba:     6:30 - 16:15

           Jiné aktivity:         dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

 

 • 2. Základní škola Bystrovany

 

            Telefon:    585 311 971

            IZO:          119 901 111

            Typ školy: základní - 1. stupeň, malotřídní

            Počet žáků ve školním roce 2018/2019:   60

            Kapacita školy:  86 žáků

 

 

 • 3. Školní družina            

 

           IZO:         119 901 129

            Počet žáků ve školním roce 2018/2019 : 50

            Kapacita: 50 žáků

 

 

 • 4. Školní jídelna - výdejna

 

            IZO: 150 069 332

            Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119

 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení od března 2019:

Předsedkyně:                                                    PaedDr. Ludmila Slabá

Místopředsedkyně                                             paní Hana Skládalová                                     

Zástupci z řad zákonných zástupců:                   MVDr. Jan Rymeš

                                                                       paní Pavla Slepicová

Zástupci z řad pedagogických pracovníků:         Mgr. Libuše Mačkalová

Zástupce z řad zřizovatele:                               pan Martin Sklenář                       

 

_______________________________________________________________________________________

 1. B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

Základní škola

Ve školním roce 2018/2019 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny.

 

Organizace tříd:

I.třída - 1. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Ürgeová / od ledna 2019 Karin Rajnochová       0,5 úvazek), asistentka pedagoga Hana Skládalová

II. třída - 2. ročník, 15 žáků, třídní učitelka Mgr. Libuše Mačkalová

III. třída - 3. ročník, 11 žáků, 4. ročník 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Gita Drozdová, asistentka pedagoga od 7. 9. 2018 Bc. Anna Bajerová, od 15.4. 2019 Mgr. Hana Sandroni

IV. třída - 5. ročník, 9 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Dvořáková, od 11. 2. 2019 Bc. Nikol Petrovičová

Anglický jazyk - I.,III. a IV. třída – Bc. Nikol Petrovičová

Školní družina:

 1. oddělení - 30 žáků, vychovatelka paní Lenka Sitařová
 2. oddělení - 20 žáků, vychovatelka od 7. 9. 2018 Bc. Anna Bajerová, od 1. 2. 2019 Karin Rajnochová

 

Zájmové kroužky:

Kytara, Klavír                 Atletika                                           Florbal

Flétna                           Pěvecký sbor                                    Inline bruslení

Angličtina                      Stolní tenis                                      Společenský tanec

 

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svět

 • 1. třída - 21 dětí
 • 2. třída - 24 dětí

Vedoucí učitelka: paní Zdeňka Gregorová

Učitelky:              paní Jitka Vybíralová do 31. 1. 2019, od 1. 2. 2019 Markéta Novotná

                            Bc. Alena Eichlerová

                            Mgr. Zuzana Milisová

                            asistentka pedagoga: Mgr. Veronika Kohutová

__________________________________________________________________________

 1. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci:

UČITELÉ: 5 kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem: 5, od 21. 1. 2019 6 vyučujících - úvazek 5

VYCHOVATELKY ŠD: 2 vychovatelky - úvazky celkem: 1,35, od 1. 2. obě kvalifikované

ASISTENTI PEDAGOGA: 2 kvalifikovaní asistenti pedagoga – úvazky celkem: 1,75

Provozní pracovníci:

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY – úvazek: 1,04

1 UKLÍZEČKA – úvazek: 0,3

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ: 4 kvalifikované učitelky - úvazky celkem: 4

ASISTENTI PEDAGOGA: 1 úvazek: 1.0

 

 

Provozní pracovníci:

2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem: 1,625

__________________________________________________________________________

 1. D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 4. a 5. dubna 2019

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2019/2020 se dostavilo 11 dětí.

Pro školní rok 2019/2020 bylo vydáno 8 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byly podány 3 žádosti o odklad povinné školní docházky.

 

 

Zápis do MŠ konaný dne 6. a 7. května 2019

K zápisu do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2019/2020 se dostavilo celkem 16 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 16 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 1. září 2019 začalo navštěvovat naši mateřskou školu 15 dětí.

 

  

 1. E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2018/2019

 

Třída - ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

I.      1. ročník

14

14

0

0

0

II.     2. ročník

15

15

0

0

0

III.    3. ročník

11

10

1

0

0

         4. ročník

IV.     5. ročník

11

9

8

5

3

4

0

0

0

0

 

K 2. 9. 2019 přestoupili 2 naši absolventi 5. ročníku na Masarykovu ZŠ Velká Bystřice, 1 žák na ZŠ Gorkého v Olomouci, 1 žákyně na ZŠ a MŠ Řezníčkova Olomouc, 1 žákyně na ZŠ Zeyerova Olomouc, 1 na Gymnázium Čajkovského v Olomouci, 1 na ZŠ Heyrovského, 1 na ZŠ Stupkova Olomouc a 1 na ZŠ Spojenců v Olomouci.

__________________________________________________________________________

 

 1. F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2018/2019 a bylo provedeno jeho hodnocení.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný projevený případ sociálně patologických jevů.

 

__________________________________________________________________________

 1. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během školního roku 2018/2019 se pedagogičtí pracovníci pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů a workshopů. V obou pololetích celkem absolvovali 18 akcí akreditovaných MŠMT v různých oblastech. Především tematicky zaměřených na problematiku inkluzivního vzdělávání. Dále také na problematiku poruch učení, dopravní výchovu, ekologii, právní předpisy, výuku cizích jazyků, zdravou stravu a zdokonalování se

 

v praxi asistenta pedagoga a také seminářů zaměřených na utváření pozitivních vztahů v kolektivu žáků, jak podporovat osobnostní rozvoj žáků i pedagogů.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

 1. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: sbírka pro Charitu Olomouc, Život dětem, „Staň se Mikulášem“- charita Olomouc, Jsem Laskavec.

Spolu se zřizovatelem zorganizovala Den otevřených dveří, který byl součástí slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v obci a jarmarku. Také se spolupodílela na obnovení tradice masopustního veselí, která zahrnuje průvod masek obcí, zpěv, karneval a tzv, Pochování basy, Rovněž spolu se zřizovatelem zorganizovala tzv. Bystrovanský slet čarodějnic, žáci naší školy se podíleli na čištění řeky Bystřičky a jejího okolí.

 

Během školního roku 2018/2019 se konaly tyto školní akce:

Září:

 • Den otevřených dveří – slavnostní zahájení školního roku
 • Sportovní den – celoškolní akce
 • Zahájení celoročního plaveckého kurzu - plavecký areál Bohuňovice
 • Humanitární den – orientace v okolí školy – BESIP – změny v přírodě, zdravověda
 • Vycházka do okolí obce, učíme se v přírodě

 

Říjen:

 • Závod všestrannosti – ŠD
 • Jablíčkový den – o jablku a jabloních jinak, napříč vyučovacími předměty
 • Kino Metropol – dokumentární film - Planeta Země 3000 – Myanmar
 • Celoškolní soutěž k 100. výročí vzniku republiky
 • Oslava 100. výročí vzniku republiky – slavnostní položení věnce
 • Cvičný zásah hasičů ve škole

  

Listopad:

 • Návštěva Tyflocentra – den otevřených dveří v olomouckém Tyflocentru
 • Projekt „ Jsem Laskavec“ – návštěva a sbírka na podporu záchranné stanice v Neředíně 
 • Workshop – Příběh pana Tydýta – interaktivní program o odlišnosti
 • Dýňování ŠD
 • Vítání občánků

 

Prosinec:

 • Den otevřených dveří – jarmark, vánoční vystoupení, rozsvěcování vánočního stromečku
 • Mikuláš ve škole
 • Mikulášování – kino Metropol
 • Vánoční posezení s písničkou – vystoupení žáků pro seniory
 • Domov seniorů Pohoda Chválkovice – vystoupení školního pěveckého sboru
 • Vánoční škola – tradice, zvyky – průřezová témata, zpívání u stromečku
 • Uctění památky Amerických letců – návštěva a položení květin u pomníku padlých letců - ŠD

  

Leden:

 • Charitativní sbírka pro potřebné – charita Olomouc
 • Literární kavárna – pravidelné besedování nad přečtenými knihami, literární testy a kvízy - ŠD  
 • Lyžařská škola Newman – Hlubočky, zahájení výuky
 • Ukázka hanáckého kroje – ukázka a beseda

 

 Únor:

 • Celoškolní akce oslava Valentýna - ŠD
 • Zdravé zuby – přednáška -dentální hygiena, jak správně pečovat o zuby
 • Návštěva místní knihovny – beseda
 • Vlastivědné muzeum – návštěva expozice
 • Recitační soutěž – školní kolo

   

Březen:

 • Masopust – karneval, pochovávání basy
 • Kino Metropol – cestopisný pořad Florida a Havaj - manželé Motani
 • Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička – Velká Bystřice
 • Matematický klokan - soutěž
 • Návštěva místní knihovny – beseda
 • Návštěva předškoláků z MŠ v první třídě

 

Duben:

 • Týden zdravých svačinek
 • Loučení se zimou – Morana – ŠD
 • Čištění řeky Bystřičky - ŠD
 • Klášter dominikánů v Olomouci - Velikonoce – tradice a zvyky, průřezová témata
 • Bystrovanský slet čarodějnic – akce pro děti, rodiče a občany - soutěže a hry
 • Moravská filharmonie v Redutě – výchovný koncert
 • Zápis do první třídy
 • Festival Academia Film Olomouc – Na křídlech ptáků 3D
 • Kino Metropol - divadelní představení v anglickém jazyce

 

Květen:

 • Dítě a pes - beseda
 • Oslavy 8. května – kladení věnce u pomníku hrdinů 2. sv. války
 • Vlastivědné muzeum v Olomouci – edukační lektorský program
 • Vlastivědné muzeum v Olomouci - středověká expozice s názvem Patnáct století města
 • Roztančená škola - Den matek – vystoupení jednotlivých tříd na sále U Sklenářů
 • Školní výlet – 1., 3. a 4. ročník - Javoříčské jeskyně

 

Červen:

 • Sportovní hry Mikroregionu Bystřička – Velká Bystřice
 • Vodní radovánky na hřišti školy - ŠD
 • Školní výlet 2. ročník – Javoříčské jeskyně
 • Školní výlet 5. ročník – Praha a její pamětihodnosti
 • Tonda obal – program o správném třídění odpadu
 • Ukončení plaveckého kurzu - Bohuňovice
 • Pasování na čtenáře – knihovna Olomouc
 • Sportovní olympiáda – ŠD
 • Den otevřených dveří – 153. ženijního praporu Olomouc
 • Exkurze letiště v Neředíně
 • Workshop – Kryštofe, neblbni! - zaměřeno na přátelství a vzájemnou pomoc
 • Pevnost Poznání – návštěva areálu korunní pevnůstky v Olomouci
 • Školní akce „spaní ve škole“ – 5. ročník

 

__________________________________________________________________________

 1. I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2018/2019, ve dnech 20. a 23. 3. 2019 proběhla na škole další inspekční činnost provedená ČŠI.

Inspekční zpráva a protokol o kontrole byly zaslány zřizovateli, Školské radě. S výsledkem šetření byli seznámeni všichni zaměstnanci školy.

 

__________________________________________________________________________

 1. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2019. 

 

__________________________________________________________________________

 1. K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Ve školním roce 2018/2019 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

 

__________________________________________________________________________

 1. L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

 

 

 

 1. M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2018/2019 se škola zapojila do projektu MAP financovaného z prostředků EU: Škola pro všechny, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16­_022/0004280.

Dva pedagogičtí zaměstnanci jsou zapojeni do realizace projektu Šance pro děti s SVP, financovaného z prostředků EU, r.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871.

 

__________________________________________________________________________

 1. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2018/2019 ukončila k 15. 10. 2018 činnost ZOOS ČMOS PŠ.

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2018/2019 byla projednána v pedagogické radě

dne 28. srpna 2019.

 

V Bystrovanech dne 28. srpna 2019                                        Mgr. Radmila Klásková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ředitelka školy