Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Minimální preventivní program

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY, OKRES OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany tel.: 585 311 971, e-mail : zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

__________________________________________________________________________

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy.

Cíl MPP:

· formovat postoj dětí ke zdravému životnímu stylu

· zaměřit se na projekty zaměřené proti kouření a jeho vlivu na zdraví člověka

· vytvořit systém odborné metodické pomoci při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky a při zprostředkování odborných informací z oblasti prevence

· zprostředkovat žákům informace o nebezpečí sociálně patologických jevů

· realizace přednášek s tematikou sociálně patologických jevů

· realizace preventivního programu v rámci mimoškolních aktivit

· vytvoření přátelského školního prostředí

· zvýšení bezpečnosti dětí ve škole a na školních akcích

· posilování schopnosti žáků čelit sociálnímu tlaku (dovednost říci ne)

 

Primární prevence na I. stupni

Primární prevenci na prvním stupni má na starost především třídní učitel a vychovatelky ve školní družině. S danou problematikou se děti setkávají v rámci hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy, kde se používají různé metody – výklad, projektové vyučování, dramatická výchova, … . Žáci naší školy se také zúčastňují přednášek, besed, praktických cvičení, které realizují námi vybraní odborníci. Do systému prevence je zapojen celý pedagogický sbor.

 

Zaměřují se zejména na:

· navození příznivého klimatu ve třídě

· upevňování základních hygienických návyků a zdravého životního stylu

· včasné odhalení sociálně patologických problémů ve třídě

· důraz na úzkou spolupráci s rodiči

· nabídku různých volnočasových aktivit

· podporu účasti na soutěžích, výchovu ke zdravému sebevědomí

· předcházení agresivnímu chování, šikaně, kyberšikaně a dalším rizikovým formám komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, xenofobie a homofobie

· předcházení vandlismu, záškoláctví

· prevence rasismu, vedení žáků k toleranci odlišností (zdravotních znevýhodnění, náboženského vyznání, rodinného zázemí, …)

·  rozpoznání a doporučení včasné pomoci odbornými pracovníky (psycholog, …) v případech traumatických zážitků- domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy dítěte, experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

· předcházení rizikovým sportům, rizikovému chování v dopravě, prevence úrazů

· informovanost v oblasti negativního působení sekt

· informovanost v oblasti rizikového sexuálního chování

· začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstraňování nevhodného chování mezi žáky navzájem

 

Úkoly a činnosti

· zvyšování příznivého třídního klimatu (exkurze, výlety, sportovní akce, projektová výuka, soutěže, skupinová výuka, …)

· osvojování a upevňování základních návyků z oblasti hygieny, správné životosprávy, zprostředkování základních informací z oblasti rizikového chování (drogy, alkohol, šikana….besedy)

· nabídka různých zájmových útvarů v rámci školy a školní družiny – plnohodnotné a smysluplné využití volného času

· návštěvy divadelních a filmových představení , výchovně vzdělávacích programů a besed,..

· pravidelná spolupráce s rodiči

· všestranný rozvoj dítěte

· účast na literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích

· soustřeďovat se na včasnou diagnostiku nežádoucích patologických jevů v třídních kolektivech

· výchova k odpovědnosti za své zdraví a i zdraví ostatních jedinců – vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování

· akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (nabídky různých druhů spolupráce v policií ČR)

· projekty zaměřené na prevenci drogové závislosti, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání,…

· zvýšená pozornost v prevenci kouření

· ekologická výchova – zapojení do nejrůznějších ekologických soutěží

· Rozvíjet dovednost volby správné životosprávy – předcházení poruch příjmu potravy – mentální anorexie a bulimie

· v rámci přírodovědy tématu lidské tělo seznámení s nemocí AIDS

· akce zaměřené na práci s národnostními menšinami

· družinový školní časopis

· školní volby, prevence problémů

aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost:

· seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek

· konzultační hodiny učitelů

· nabídka propagačních letáků k tématům MPP

 

Monitoring

Zdrojem informací o případném rizikovém chování je pozorování dětí v prostředí školy – na chodbách, v šatnách, při sportovních hrách. Užitečná jsou i sebehodnocení dětí v žákovských knížkách a individuální pohovory se žáky i rodiči. Nezastupitelná je práce třídních učitelů, kteří mají možnost všímat si dětí i mimo školní lavice např. na výletech, ve škole v přírodě nebo na kulturních akcích. Pedagogové vycházejí také ze zpráv psychologů PPP. Neocenitelná je vzájemná komunikace mezi pedagogy. Využití třídnické hodiny k monitoringu situace. Monitoring je průběžný a neustálý. V případě problémů je přizván specializovaný pracovník PPP, P-centra,...

 

Informování rodičů:

· třídní schůzky

· konzultační hodiny

· Dny otevřených dveří

· internetové stránky školy

· informační nástěnky

 

Informování pedagogů:

· porady pedagogických zaměstnanců

· informační nástěnky

· informační letáky a materiály

· internetové stránky

· semináře, publikace, DVD

· vyhlášky a metodické pokyny

· schůzky s odbornými pracovníky P-centra, PPP, SPC

 

Volnočasové aktivity a zájmové kroužky:

· Angličtina hrou

· Florbal

· Flétničky

· Klavír, klávesy, kytara

· Pohybové hry (v rámci ŠD)

· Sportovní a míčové hry

· Atletika

· Taneční kroužek

· Pěvecký sbor

. Deskové hry

 

Krátkodobé prostředky – akce školy:

· besedy s Policií ČR

· Vánoční jarmark a dílna

· Mikulášská nadílka

· projekty třídní i školní

· pohádkové zápisy do 1. tříd

· karneval, drakiáda, pálení čarodějnic, vynášení Morany

· sportovní akce, soutěže, olympiády

· recitační soutěž

· Den dětí

· výlety, exkurze

· Dopravní výchova na dopravním hřišti

· Malý záchranář

· beseda s hasiči

· beseda o válečných konfliktech

· preventivní program Zdravé zuby

· projekt zdraví dětem

 

 

Online pomoc v prevenci a řešení rizikového chování pro pedagogy, žáky a jejich rodiče:

· Drop-in, www.dropin.cz

· Dětské krizové centrum, www.dkc.cz

· Sdružení Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz

· Linka bezpečí 116 111 nebo 800 155 555

· Rodičovská linka 840 111 234

· Bílý kruh bezpečí, 257 317 100, www.bkb.cz