Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

Odkaz na školní řád MŠ:  Školní řád MŠ od 1.9.2022.pdf

Odkaz na ŠVP:  ŠVP 2022.docx

Oznámení o změně výše úplaty na školní rok 2023/2024: Úplata 2023.pdf

                                                                                            Pokyn_stanovení úplaty_2023.pdf

 

 

Desatero pro rodiče

-Co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy - materiál MŠMT.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

-Jak připravit dítě na vstup do MŠ

Jak-připravit-dítě-na-vstup-do-MŠ.pdf

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy: 6:15 - 16:15 hod

Kapacita mateřské školy: 53 dětí rozděleno do dvou tříd podle věku

S dětmi pracují:

Vzdělávání dětí: Náš vzdělávací program má název "Sluníčka a Motýlci objevují svět" a je rozdělen do pěti bloků.

Předávání dětí: do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody.

Oblečení dětí: Vhodné a přiměřené počasí, nejlépe tak, aby se dítě samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat mohlo se v oblečení volně pohybovat. Do třídy papuče, hrací oblečení, pyžamo, děti 2. třídy Motýlci jarmilky (cvičky) na cvičení. Ve skříňce mají děti oblečení, ve kterém přišly do mateřské školy, věci na pobyt venku a v sáčku náhradní prádlo.

Stravování dětí

Cena stravného od 1.2.2023

 • oběd 3 - 6 let                         27,00 Kč
 • ranní svačinka 3 - 6 let         14,00 Kč
 • odpolední svačinka 3 - 6 let  14,00 Kč

Děti s odkladem ŠD

 • oběd 7 let                              29,00 Kč
 • ranní svačina 7 let                14,00 Kč
 • odpolední svačinka 7 let       14,00 Kč

Přihlašování a odhlašování obědů:  zákonní zástupci si sami odhlašují stravu v jídelně ve Velké Bystřici na následující den – telefonicky (tel.: 731 438 334) nebo přes internet. Do jídlonosičů vydáváme jídlo pouze 1. den nemoci od 10:30 - 11:15 h. Pitný režim je po celý den dostatečně mateřskou školou.

Úplata za předškolní vzdělávání

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v naší mateřské škole. Ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 450,00 Kč měsíčně. Preferujeme placení převodem z účtu.

Souhlas s užíváním osobních údajů a dat / Zákon č. 101/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ochraně osobních údajů/

Vzhledem k tomu, že disponujeme s rodnými čísly Vašich dětí, musíme mít Váš souhlas s užíváním těchto údajů. Jedná se o předávání pouze organizacím, které bezprostředně souvisí s činností naší školy. /Školní jídelna, pedagogicko-psychologická poradna, atd./

Kroužky v MŠ

 • Kurz plavání
  • zajišťuje paní učitelka Lucie Horáková a pan učitel Michal Bílek, Bc. Denisa Nečesánková
 • sportovní kroužek
 • kroužek angličtiny
 • další dle aktuální nabídky

Přijímání dětí

Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Termín konání zápisu pro následující školní rok je stanoven na období 2. května až 16. května, rodiče jsou včas informováni plakáty v obci a na webových stránkách školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy na základě stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bystrovany. Podmínkou je vyplněný evidenční list a potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Rodiče zapsaných dětí obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy se stanovenou zkušební dobou v délce maximálně 3 měsíce. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Před nástupem dítěte umožňujeme individuální adaptační režim.

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 šz). Tyto děti mají nárok být přijaty do spádové mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst.2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové Mateřské škole Bystrovany, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně, začátek vzdělávání je stanoven v rozmezí od 7,00 do 8,00 hodin (§ 1c vyhlášky č.14/2005 Sb.). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti

a) plánovaná nepřítomnost v délce do tří dnů - písemně, telefonicky, emailem nebo osobně,

b) plánovaná nepřítomnost v délce do čtrnácti dnů – písemně,

c) dlouhodobá nepřítomnost delší než čtrnáct dnů – lékařské potvrzení.

Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Třídní učitelé evidují školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst.4).

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Vedoucí učitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst.3 šz). Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Vedoucí učitelka mateřské školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst.3).

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ( § 34b odst.4)..

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte , s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání ( § 34b odst.7).

Ukončení školní docházky

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou jinak.              

Standardně bývá docházka dětí do mateřské školy ukončena nástupem dítěte do základní školy nebo řádným odhlášením zákonným zástupcem dítěte.