Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

______________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

BYSTROVANY

 

Výroční zpráva o činnosti školy

 

Školní rok 2014/2015

 

Zpracovala:

PaedDr. Vlasta Dorazilová, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany

_____________________________________________________________

 

Obsah:

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaj o školské radě

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

d) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

e) údaje o prevenci sociálně patologických jevů

f) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

g) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

h) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

i) základní údaje o hospodaření školy

j) údaj o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů

k) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

l) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

m) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

_____________________________________________________________

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Adresa: Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma: Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003   

                         IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitel: PaedDr. Vlasta Dorazilová

Telefon: 585 311 971

Inter. adresa: zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

 

 

Zřizovatel: Obec Bystrovany

Právní forma: Obec, IČ: 48 770 078

Adresa: Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany

Kontakt: 585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje:

 • 1. Mateřská škola Bystrovany

            Odloučené pracovniště  

               Adresa: Na Čtvrtkách 14

            Telefon: 585 311 925

            IZO: 107 626 888

            Typ: dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

            Stanovená kapacita: 53 dětí

            Počet zapsaných dětí ve šk. roce 2014/15: 50

            Provozní doba: 6:30 - 16:15

            Jiné aktivity: dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

 • 2. Základní škola Bystrovany

            Telefon: 858 311 971

            IZO: 119 901 111

            Typ školy: základní - 1. stupeň, malotřídní

            Počet žáků ve školním roce 2014/2015: 63

            Kapacita školy: 86 žáků

 • 3. Školní družina            

               IZO: 119 901 129

            Počet žáků ve školním roce 2014/2015: 53

            Kapacita: 56 žáků

 • 4. Školní jídelna - výdejna

            IZO: 150 069 332

            Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119

 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení:

Předseda:                                                     Mgr. Vlastimil Kramář

Zástupci zřizovatele:                                   PhDr. Antonín Bryks

                                                                     Radek Sklenář

Zástupci z řad zákonných zástupců:            Lenka Bordovská

                                                                     Mgr. Vlastimil Kramář

Zástupci z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Eva Kvapilová

                                                                    Mgr. Michaela Přikrylová

_____________________________________________________________

 B) PŘEHLED VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

Základní škola

Ve školním roce 2014/2015 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znení pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny

 

Organizace tříd:

I. třída - 1. ročník, 12 žáků, třídní učitelka PaedDr. Vlasta Dorazilová, Mgr. Martina Čápová

II. třída - 2. ročník, 17 žáků, třídní učitelka Mgr. Libuše Mačkalová, asistent pedagoga Mgr. Jiřina Nakládalová

III. třída - 3. ročník, 16 žáků, třídní učitelka Mgr. Eva Kvapilová, od 13. 4. 2015 Mgr. Martina Čápová

IV. třída - 4. ročník, 11 žáků, 5. ročník, 7 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Přikrylová

Anglický jazyk - učitelka Mgr. Martina Čápová, od 13. 4. 2015 pan Martin Smékal

 

Školní družina:

1. oddělení - 27 žáků, vychovatelka Lenka Sitařová

2. oddělení - 26 žáků, vychovatelka Mgr. Jiřina Nakládalová, od 1. 2. 2015 Bc. Věra Chromková

 

Zájmové kroužky:

Kytara

Flétna

Angličtina

Taneční a pohybový kroužek

Atletika

Florbal

Junák

Sportovní přípravka

Stolní tenis

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svě

 • 1. třída - 25 dětí
 • 2. třída - 25 dětí

Vedoucí učitelka: paní Zdeňka Gregorová

Učitelky: paní Jitka Vybíralová

               Bc. Alena Eichlerová

               Mgr. Lucie Künstlerová

_____________________________________________________________

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci:

UČITELÉ: 5 plně kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem: 5

VYCHOVATELKA ŠD: 2 plně kvalifikované vychovatelky - úvazky celkem: 1,3

 

Provozní pracovníci:

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazek: 1,04

1 UKLÍZEČKA - úvazek: 0,3

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci:

UČITELÉ: 4 plně kvalifikované učitelky - úvazky celkem: 4

 

Provozní pracovníci:

2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem: 1,625

 

_____________________________________________________________

D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 22. a 23. ledna 2015

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2015/2016 se dostavilo 22 dětí.

Pro školní rok 2015/2016 bylo vydáno 19 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byly podány 3 Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Do 1. ročníku nastoupí dne 1. září 2015 16 žáků.

 

Zápis do MŠ konaný dne 7. a 8. dubna 2015

Na zápis do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2015/2016 se dostavilo celkem 23 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst.3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 14 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2015.

_____________________________________________________________

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2014/2015

 

Třída - ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nebylo klasifikováno
I.      1. ročník 12 12 0 0 0
II.     2. ročník 17 17 0 0 0
III.    3. ročník 16 16 0 0 0

IV.    4. ročník

       5. ročník

11

6

9

5

2

1

0

0

0

0

K 1. 9. 2015 nastoupili všichni absolventi 5. ročníku naší školy do 6. ročníku na ZŠ Zeyerova.

_____________________________________________________________

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2014/2015 a bylo provedeno jeho hodnocení.

_____________________________________________________________

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během školního roku 2014/2015 se pedagogičtí pracovníci pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů, konferencí. V obou pololetích celkem absolvovali 19 akcí akreditovaných MŠMT v oblastech pedagogika, psychologie, reedukace, výuka cizích jazyků, dopravní výchova, český jazyk, estetická výchova, tělesná výchova, polytechnická výchova, sociální dovednosti, školení ČŠI - ŠVP.

_____________________________________________________________

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: Fond Sidus, Život dětem, Chrpa, Maltézská pomoc, Paprsek.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

ZÁŘÍ:

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Projekt "Jsem školák" - dopravní výchova, školní řád, bezpečnost, sportovní aktivity
 • Kino Metropol - vzdělávací vlastivědný pořad "Indonésie - po stopách lidojedů"
 • Ukázka výcviku policejních psů, ukázka práce kriminalistů

ŘÍJEN:

 • Návštěva Arcidiecézního muzea v Olomouci
 • Školní liga v házené - Velká Bystřice
 • Dentální hygiena - přednáška ve škole
 • Projekt "Den stromů"
 • Den v podzimní přírodě
 • Dýňová slavnost

LISTOPAD:

 • Jumping Drums - hudební představení
 • Pohádka o mašinkách - kino Metropol
 • Slavíme advent - vánoční zvyky a tradice, pečení perníčků, návštěva adventní výstavy
 • Školní liga v házené - Velká Bystřice
 • Keramická dílna - andílek
 • Bobřík informatiky
 • Divadelní představení

PROSINEC

 • Den otevřených dveří - rozsvěcování vánočního stromečku, zpěv koled, jarmark, vánoční vystoupení
 • Mikulášování - zábavný pořad pro děti
 • Mikuláš ve škole
 • Vánoční setkání se seniory - vystoupení žáků s vánočním programem
 • Školní výlet - vánoční hrad Šternberk
 • Vánoční škola - tradice, zvyky - průřezová témata
 • Muzeum - návštěva vzdělávacího programu

LEDEN

 • Spolupráce s MŠ - návštěva předškoláků ve škole
 • Zápis do 1. ročníku
 • MFO - 1. ročník
 • Beseda s rodiči budoucích prvňáčků

ÚNOR

 • Školní liga v házené - Velká Bystřice
 • Poutníci - koncert v kině Metropol
 • Lyžařská škola Rok s pohybem - Hlubočky
 • Recyklohraní

BŘEZEN

 • Školní liga v házené - Velká Bystřice
 • Vynášení Morany - ŠD
 • Školní kolo Recitační soutěže
 • Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička - Mariánské Údolí
 • Návštěva hasičské záchranné stanice Olomouc
 • Keňa a gorily - naučný program v kině Metropol
 • Hurvínek - divadelní představení v kině Metropol
 • Včelí medvídci - divadelní představení

DUBEN

 • Čištění řeky Bystřice
 • Jarní výstavka
 • Velikonoce - tradice a zvyky - průřezová témata
 • Jarní veselice - společenská akce rodičů a školy
 • Čarodějnice ve škole
 • Tarzan - balet MDO
 • Krejčík Honza - naučný program v kině Metropol
 • Exkurze do svíčkárny Rodas - výroba dárečku pro maminky
 • Vítání občánků - vystoupení žáků školy
 • Za bobříky Rychlých šípů aneb Spaní ve škole povoleno - projekt ke čtenářské gramotnosti

KVĚTEN

 • Beseda s příslušníkem AČR o ukončení 2. sv. války
 • Oslavy 8. května - kladení věnce u púomíku hrdinů 2. sv. války
 • Den matek na obci - vystoupení žáků ZŠ
 • Den matek - vystoupení jednotlivých tříd pro rodiče
 • Dvoudenní školní výlet (Velehrad, skanzen, Živá voda Modrá, Buchlov)
 • Ukázka výcviku dravých ptáků
 • Baletní představení - Broučci (Moravské divadlo)

ČERVEN

 • Sportovní hry Mikroregionu Bystřička
 • Sportovní den
 • Dětský den
 • Bowlingový školní turnaj
 • Školní výlet 3. ročník - Zoopark a Dinopark Vyškov
 • Školní výlet 1. ročník - skanzen Příkazy
 • Mezinárodní turnaj v házené ve Velké Bystřici - Memoriál Jana Kratiny (dvoudenní turnaj)
 • Školní výlet - 2. ročník

_____________________________________________________________

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2014/2015 proběhla v lednu 2015 na škole inspekční činnost provedená ČŠI. Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů, kontrola ŠVP a ŠŘ ZŠ, MŠ, ŠD v souladu s RVP, hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, hospodaření, zajištění bezpečnosti, posouzení účinnosti podpory rozvoje osobnosti dětí a žáků a úrovně poskytovaných školských služeb. Posuzovaným obdobím byly roky 2012 - 2015.

Všechny součásti školy byly hodnoceny ve všech oblastech kladně.

_____________________________________________________________

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2015. 

_____________________________________________________________

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Ve školním roce 2014/2015 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

_____________________________________________________________

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2014/2015 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

_____________________________________________________________

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2014/2015 zahájila škola 1. 7. 2015 projekt realizovaný ze zdrojů ESF EU, vyhlášený MŠMT. Číslo výzvy 56, název projektu: Rozvoj čtenářství a výuky cizího jazyka. Plánované ukončení projektu je 31. 12. 2015.

_____________________________________________________________

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2014/2015neproběhla spolupráce s těmito organizacemi.

_____________________________________________________________

 

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2014/2015 byla projednána v pedagogické radě dně 28. srpna 2015.

 

 

V Bystrovanech dne 28. srpna 2015                      PaedDr. Vlasta Dorazilová

 ředitelka školy