Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

 

Základní škola a Mateřská škola Bystrovany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2016/2017

 

Zpracovala:

PaedDr. Vlasta Dorazilová, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany

____________________________________________________________________________________

Obsah:

a) základní údaje o škole: název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

j) základní údaje o hospodaření školy

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace

Adresa: Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma: Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003

IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitelka: PaedDr. Vlasta Dorazilová

Telefon: 585 311 971 Inter. adresa: zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

Zřizovatel: Obec Bystrovany

Právní forma: Obec, IČ: 48 770 078

Adresa: Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany Kontakt: 585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje:

1. Mateřská škola Bystrovany

Odloučené pracoviště

Adresa: Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

Telefon: 585 311 925

IZO: 107 626 888

Typ: dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

Stanovená kapacita: 53 dětí

Počet zapsaných dětí ve šk. roce 2016/17: 50

Provozní doba: 6:30 - 16:15

Jiné aktivity: dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

 

2. Základní škola Bystrovany

Telefon: 585 311 971

IZO: 119 901 111

Typ školy: základní - 1. stupeň, málotřídní

Počet žáků ve školním roce 2016/2017: 68

Kapacita školy: 86 žáků

 

3. Školní družina

IZO: 119 901 129

Počet žáků ve školním roce 2016/2017: 53

Kapacita: 56 žáků

 

4. Školní jídelna - výdejna

IZO: 150 069 332

Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119

 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení:

Předseda: Mgr. Vlastimil Kramář

Zástupci zřizovatele: PhDr. Antonín Bryks, pan Radek Sklenář

Zástupci z řad zákonných zástupců: paní Lenka Bordovská, Mgr. Vlastimil Kramář

Zástupci z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Martina Čápová, Mgr. Michaela Sklenářová

 

B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

Základní škola

Ve školním roce 2016/2017 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny.

 

Organizace tříd:

I. třída - 1. ročník, 11 žáků, třídní učitelka: PaedDr. Vlasta Dorazilová, učitelka: Mgr. Eva Heřmanová, asistent pedagoga: Mgr. Jana Krejčová

II. třída - 2. ročník, 17 žáků, třídní učitelka: Mgr. Libuše Mačkalová, asistent pedagoga: Mgr. Markéta Poláchová

III. třída – 3. + 4. ročník, 3. roč.: 11 žáků, 4. roč.: 15 žáků, třídní učitelka: Mgr. Martina Čápová, asistent pedagoga: pan Martin Smékal

IV. třída - 5. ročník, 14 žáků, třídní učitelka: Mgr. Michaela Sklenářová

Anglický jazyk: Mgr. Martina Čápová

 

Školní družina:

1. oddělení - 27 žáků, vychovatelka: paní Lenka Sitařová

2. oddělení - 26 žáků, vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Krejčová

 

Zájmové kroužky:

Kytara Taneční a pohybový kroužek Atletika

Flétna Sportovní přípravka Florbal

Angličtina Stolní tenis Junák

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svět.

1. třída - 25 dětí

2. třída - 25 dětí

Vedoucí učitelka: paní Zdeňka Gregorová

Učitelky: paní Jitka Vybíralová, Bc. Alena Eichlerová, Mgr. Dita Derková

 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ: 5 plně kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem: 5

VYCHOVATELKY ŠD: 2 plně kvalifikované vychovatelky - úvazky celkem: 1,4

ASISTENTI PEDAGOGA: 3 plně kvalifikovaní asistenti pedagoga – úvazky celkem: 2,59

 

Provozní pracovníci:

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY – úvazek: 1,04

1 UKLÍZEČKA – úvazek: 0,3

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ: 4 plně kvalifikované učitelky - úvazky celkem: 4

 

Provozní pracovníci:

2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem: 1,625

 

D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 6. a 7. dubna 2017

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2017/2018 se dostavilo 21 dětí.

Pro školní rok 2017/2018 bylo vydáno 17 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byly podány 4 Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Do 1. ročníku nastoupí dne 1. září 2017 15 žáků.

Zápis do MŠ konaný dne 2. a 3. května 2017

K zápisu do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2017/2018 se dostavilo celkem 18 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 18 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2017.

 

E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2016/2017

Třída/ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

I.      1. roč.

11

11

0

0

0

II.    2. roč.

17

16

0

1

0

III.   3. roč.

III.   4. roč.

11

15

8

14

3

1

0

0

0

0

IV.   5. roč.

14

13

1

0

0

 

K 1. 9. 2017 nastoupí naši absolventi 5. ročníku do těchto škol:

1 Slovanské gymnázium, 1 Gymnázium Čajkovského, 1 ZŠ Hálkova, 4 ZŠ Zeyerova, 4 ZŠ Heyrovského, 3 ZŠ Řezníčkova.

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2016/2017 a bylo provedeno jeho hodnocení.

 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během školního roku 2016/2017 se pedagogičtí pracovníci pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů, konferencí. V obou pololetích celkem absolvovali 16 akcí akreditovaných MŠMT v oblastech pedagogika, psychologie, reedukace, výuka cizích jazyků, dopravní výchova, český jazyk, estetická výchova, tělesná výchova, polytechnická výchova, sociální dovednosti, školení ČŠI - ŠVP.

 

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: Fond Sidus, Život dětem, Chrpa, Maltézská pomoc, Paprsek.

 

Během školního roku 2016/2017 se konaly tyto školní akce:

Září:

Slavnostní zahájení školního roku

Projekt „Jsem školák“ – dopravní výchova, školní řád, bezpečnost, sportovní aktivity

„Obři oceánu“ – výstava – II. třída

Turnaj v baseballu – IV. třída

Vlastivědná exkurze do Prahy – IV. třída

 

Říjen:

Ukázka dravých ptáků, sokolnictví – I. - IV. třída

Školní liga v házené – Velká Bystřice

„Planeta Země 3000 – Filipíny“, cestopisný pořad v Metropolu – II. – IV. třída

Návštěva muzea v Olomouci – I. třída

Prohlídka Legiovlaku – IV. třída

Den v podzimní přírodě – I. – IV. třída

 

Listopad:

Vítání občánků

Moravská filharmonie – výchovný koncert – I. třída

Moravská filharmonie – výchovný koncert – III. třída

Školní liga v házené – Velká Bystřice

Den otevřených dveří

Rozsvícení vánočního stromku – jarmark, zpívání u vánočního stromku

Divadelní představení „Ferda Mravenec“ – I. třída

Dentální hygiena – přednáška – I. – IV. třída

Moravská filharmonie – výchovný koncert – IV. třída

 

Prosinec:

Pevnost poznání – IV. třída

Mikuláš ve škole

Svíčkárna Rodas – I. třída

Exkurze do Horizontu – II. třída

Moravská filharmonie – výchovný koncert – II. třída

Vánoční setkání se seniory – vystoupení žáků s vánočním programem

„Příběh lesa“ – filmové představení v Metropolu – I. – IV. třída

Vánoční škola – tradice, zvyky, zpívání u stromečku

 

Leden:

Výuka házené kvalifikovaným trenérem – II. – III. třída

Kino Metropol – I. třída

Lyžařská škola Rok s pohybem

 

Únor:

Arcidiecézní muzeum Olomouc – IV. třída

Sportovní den v zimní přírodě (lyžování, bobování) v Hlubočkách – I. – IV. třída

Návštěva dětí z MŠ Bukovany

„Tobiáš s andělem“ – animační program v Muzeu umění – I. a IV. třída

Bubnování ve ŠD – výuka, ukázka

Karneval v tělocvičně – ŠD

Tonda obal – I. – II. třída

Divadelní představení v anglickém jazyce „John and Mary“ – III. – IV. třída

 

Březen:

Školní liga v házené – Velká Bystřice

Beseda s rodiči předškoláků

Návštěva dětí z MŠ Bystrovany

Vynášení Morany - ŠD

Školní kolo recitační soutěže

Mikroregionální kolo recitační soutěže v Hlubočkách

Matematická soutěž KLOKAN – II. – IV. třída

Jízda na koních – ŠD

 

Duben:

Čištění řeky Bystřičky

Zápis do 1. ročníku

Velikonoce – tradice a zvyky

Jarní veselice u Sklenářů – akce rodičů a školy

„Vypravěči vědy“ – III. – IV. třída

Loutkové divadlo – I. – II. třída

Čarodějnice ve škole

Projekt: Spaní ve škole povoleno! – IV. třída

Odhalení pomníčku letcům – den s vojenskými veterány, návštěva vojenského attaché USA

Školní liga v házené – Velká Bystřice

 

Květen:

Beseda s příslušníky armády ČR o ukončení 2. sv. války

Oslavy 8. května – kladení věnce u pomníku hrdinů 2. sv. války

Den matek na obci – vystoupení žáků ZŠ

Cestopisný pořad v Metropolu - Brazílie

Besídka ke Dni matek – vystoupení jednotlivých tříd pro rodiče

Sportovní hry Mikroregionu Bystřička – Velký Újezd

Turnaj v miniházené – ZŠ Prosenice

Profesionální trénink baseballu v Olomouci - Lazcích – IV. třída

Exkurze na Policii ČR – kriminologické oddělní – III. třída

Život zrakově postižených

 

Červen:

Dětský den

Bowlingový školní turnaj

Školní výlet – III. třída – Předmostí u Přerova

Školní výlet - I. třída

Dvoudenní školní výlet – IV. třída – Račí údolí

Školní výlet – II. třída – ZOO Olomouc

Celorepublikový turnaj v baseballu – Praha – IV. třída

Dopravní soutěž – ŠD

Vítání občánků

Předávání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na škole inspekční činnost provedená ČŠI.

 

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2017.

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Ve školním roce 2016/2017 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila do projektu MAP financovaného z prostředků EU : Škola pro všechny, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004280.

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla spolupráce s těmito organizacemi.

 

 

V Bystrovanech dne 31. července 2017                                                PaedDr. Vlasta Dorazilová

                                                                                                               ředitelka školy

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2016/2017 byla projednána v pedagogické radě dne 28. srpna 2017.