Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Dokumenty > Výroční zpráva 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018 Základní škola a Mateřská škola Bystrovany

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Školní rok 2017/2018

Zpracovala:

Mgr. Radmila Klásková, ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany 

 

______________________________________________________________________________________

 

Obsah:

 1. a) základní údaje o škole: název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaj o školské radě
 2. b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
 3. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 4. d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
 5. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy
 6. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 7. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 9. i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
 10. j) základní údaje o hospodaření školy
 11. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
 12. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 13. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 14. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími   partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

 

_______________________________________________________________________________________

 1. A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:        Základní a Mateřská škola Bystrovany, okres Olomouc, příspěvková                                                   organizace

Adresa:                Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

Právní forma:      Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003   

                            IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

Ředitelka:            Mgr. Radmila Klásková

Telefon:               585 311 971

Inter. adresa:       zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

Zřizovatel:           Obec Bystrovany

Právní forma:      Obec, IČ: 48 770 078

Adresa:                Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany

Kontakt:              585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

Škola sdružuje:

 

 • 1. Mateřská škola Bystrovany

 

            Odloučené pracoviště  

            Adresa:     Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

            Telefon:    585 311 925

            IZO:          107 626 888

            Typ:          dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

            Stanovená kapacita:   53 dětí

            Počet zapsaných dětí ve školním roce 2017/18:          49

            Provozní doba:    6:30 - 16:15

            Jiné aktivity:      dle roč. pl. ŠVP MŠ Sluníčka a Motýlci objevují svět

 

 • 2. Základní škola Bystrovany

 

            Telefon:    585 311 971

            IZO:          119 901 111

            Typ školy: základní - 1. stupeň, malotřídní

            Počet žáků ve školním roce 2017/2018 : 61

            Kapacita školy: 86 žáků

 • 3. Školní družina            

 

            IZO:          119 901 129

            Počet žáků ve školním roce 2017/2018 : 50

            Kapacita:  56 žáků

 • 4. Školní jídelna - výdejna

 

            IZO: 150 069 332

            Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 119

 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení:

Zástupci zřizovatele:                                  

Předseda:                                                                      Mgr. Vlastimil Kramář

                                                                                    PhDr. Antonín Bryks

Zástupci z řad zákonných zástupců:                                Martina Mareništiaková

                                                                                    Bc. Kamila Myšíková

Zástupci z řad pedagogických pracovníků:                       Mgr. Martina Čápová

                                                                                    Mgr. Michaela Sklenářová

 

_______________________________________________________________________________________

 1. B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

Základní škola

Ve školním roce 2017/2018 bylo vyučováno podle dokumentů:

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny.

 

Organizace tříd:

                     I. třída - 1. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Libuše Mačkalová

                     II. třída - 2. ročník, 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Eva Heřmanová, asistentka pedagoga                                    Mgr. Jana Krejčová

                     III. třída - 3. ročník, 12 žáků, 4. ročník 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Martina Čápová

                     IV. třída - 5. ročník, 13 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Sklenářová, asistent                                               pedagoga Hana Skládalová, od 26. 2. 2018 třídní učitelka Denisa Blahová

                     Anglický jazyk -  Mgr. Martina Čápová

Školní družina:

 1. oddělení - 23 žáků, vychovatelka paní Lenka Sitařová
 2. oddělení - 26 žáků, vedoucí vychovatelka Mgr. Jana Krejčová

 

Zájmové kroužky:

Kytara                            Atletika                                            Florbal

Flétna                            Sportovní přípravka                           Junák

Angličtina                       Stolní tenis                                      

 

 

Mateřská škola:

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Sluníčka a Motýlci objevují svět

 • 1. třída - 24 dětí
 • 2. třída - 25 dětí

Vedoucí učitelka:   paní Zdeňka Gregorová

Učitelky:               paní Jitka Vybíralová

                            Bc. Alena Eichlerová

                            Mgr. Dita Derková

__________________________________________________________________________

 1. C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola

Pedagogičtí pracovníci:

UČITELÉ: 6 plně kvalifikovaných vyučujících - úvazky celkem: 5,2 / od 26. 2. do 30. 6. 2018 jedna učitelka nekvalifikovaná/

VYCHOVATELKY ŠD: 2 plně kvalifikované vychovatelky - úvazky celkem: 1,4

ASISTENTI PEDAGOGA: 2 plně kvalifikovaní asistenti pedagoga – úvazky celkem: 2,0

Provozní pracovníci:

1 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY – úvazek: 1,04

1 UKLÍZEČKA – úvazek: 0,3

 

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci :

UČITELÉ: 4 plně kvalifikované učitelky - úvazky celkem: 4

ASISTENTI PEDAGOGA:  2 úvazky celkem: 1.5

Provozní pracovníci:

2 ŠKOLNICE A PRACOVNICE VÝDEJNY STRAVY - úvazky celkem: 1,625

__________________________________________________________________________

 1. D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 4. a 5. dubna 2018

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daným zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

K zápisu pro školní rok 2018/2019 se dostavilo 21 dětí.

Pro školní rok 2018/2019 bylo vydáno 18 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. Byly podány 3 Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Do 1. ročníku nastoupilo dne 1. září 2018 15 žáků.

 

Zápis do MŠ konaný dne 2. a 3. května 2018

K zápisu do Mateřské školy Bystrovany pro školní rok 2018/2019 se dostavilo celkem 19 rodičů dětí. Ředitelka dle §34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydala na základě těchto žádostí 18 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 1. září 2018 začalo navštěvovat naši mateřskou školu 13 dětí.

 

 

 1. E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 2017/2018

 

Třída - ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

I.       1. ročník

14

14

0

0

0

II.      2. ročník

11

11

0

0

0

III.     3. ročník

12

12

1

0

0

          4. ročník

IV.      5. ročník

11

13

  8

13

3

0

0

0

0

0

K 1. 9. 2018 přestoupilo 9 našich absolventů 5. ročníku na ZŠ Stupkova, Olomouc, 2 na ZŠ

Dvorského, Olomouc – Svatý Kopeček, 1 na ZŠ a MŠ Řezníčkova1, Olomouc, 1 na

Masarykovu ZŠ a MŠ ve Velké Bystřici.

__________________________________________________________________________

 

 1. F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola má vypracovaný plán primární prevence, na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2017/2018 a bylo provedeno jeho hodnocení.

 

__________________________________________________________________________

 1. G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Během školního roku 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci pravidelně zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů, konferencí. V obou pololetích celkem absolvovali 15 akcí akreditovaných MŠMT v oblastech matematika, školní zralost, poruchy učení, ekologie, právní předpisy, GDPR, výuka cizích jazyků, dopravní výchova, český jazyk, tělesná výchova, polytechnická výchova v MŠ, zdravá strava a asistent pedagoga v praxi.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________

 1. H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

V průběhu roku se škola zapojila do několika charitativních projektů: Fond Sidus, Život dětem, Maltézská pomoc, „Staň se Mikulášem“- charita Olomouc, Jsem Laskavec.

 

Během školního roku 2017/2018 se konaly tyto školní akce:

Září:

Ø Den otevřených dveří – slavnostní zahájení školního roku

Ø Projekt „Jsme zase spolu“ – školní řád, bezpečnost, sportovní aktivity, prázdniny, nebezpečí internetu

Ø Humanitární den – orientace v okolí školy – BESIP – změny v přírodě, zdravověda

Ø Vycházka do okolí obce, učíme se v přírodě

 

Říjen:

Ø Závod všestrannosti – ŠD

Ø Jablíčkový den – o jablku a jabloních jinak, napříč předměty

Ø Kino Metropol – dokumentární film - Planeta Země 3000 – Madagaskar

Ø Školní liga – turnaj v miniházené – Velká Bystřice

Ø Keramická dílna ve škole

 

Listopad:

Ø Návštěva svíčkárny RODAS Olomouc – výroba svíček 

Ø Projekt „ Jsem Laskavec“ – návštěva a sbírka na podporu záchranné stanice v Křelově

Ø Orchestrální koncert MFO v Redutě

Ø Kino Metropol  - česko-anglická pohádka „Kocour v botách“

Ø Školní volby  –  ŠD

Ø  Dopravní hřiště – návštěva Centra Semafor – procvičení v pravidlech sil. provozu

Ø  Den otevřených dveří – jarmark, vánoční vystoupení, rozsvěcování vánočního stromečku

 

Prosinec:

Ø Akce „Vánoce v Arcibiskupském paláci v Olomouci“ – vánoční dílničky, koledy, ztvárnění živého betléma

Ø Mikuláš ve škole

Ø Vánoční posezení s písničkou – vystoupení žáků pro seniory

Ø Mikulášování – kino Metropol

Ø Vítání občánků

Ø Vánoční škola – tradice, zvyky – průřezová témata, zpívání u stromečku

Ø Kino Metropol – dokumentární film o životě tučňáků

Ø Uctění památky Amerických letců – návštěva a položení květiny u pomníku padlých letců

Ø Moravská filharmonie – výchovný koncert

 

Leden:

Ø Projekt „Zdraví dětem“ – seznámení se zdravým životním stylem – zdravé potraviny, nebezpečí bulimie, anorexie, obezita

Ø Literární kavárna – besedování nad přečtenými knihami, literární testy a kvízy - ŠD  

Ø Lyžařská škola Rok s pohybem – Hlubočky, zahájení výuky

 

 

 

Únor:

Ø  Školní akce „Hledání pokladu“ – cesta kolem světa

Ø Zdravé zuby – přednáška -dentální hygiena, jak správně pečovat o zuby

Ø Školní akce: „Netradiční zimní olympiáda“ – soutěž v netradičních zimních sportech – ŠD

Ø Karneval – sál U Sklenářů

 

Březen:

Ø Recitační soutěž – školní kolo

Ø Kino Metropol – cestopisný pořad o Namibii -  manželé Motani 

Ø Beseda ve škole s p. T. Zapletalem o jeho pobytu v Keni, škola tam a tady

Ø Recitační soutěž Mikroregionu Bystřička – Tršice

Ø Matematický klokan -  soutěž

 

Duben:

Ø Velikonoce – tradice a zvyky, průřezová témata

Ø Jarní veselice – akce rodičů a školy

Ø Čarodějnický den – téma Harry Potter – soutěže a hry

Ø Návštěva předškoláků z MŠ v první třídě

Ø Dopravní hřiště – výcvik na dopravním hřišti, získání průkazu cyklisty – 2x

Ø  Dopravní minisoutěž – ŠD

Ø  Zápis do první třídy

Ø  Moravské divadlo – divadelní představení “Královna koloběžka první“

Ø  Superstar – soutěž v tanci, zpěvu, recitaci, parkuru - ŠD

 

Květen:

Ø Beseda s příslušníky armády ČR o ukončení 2. sv. války

Ø Oslavy 8. května – kladení věnce u pomníku hrdinů 2. sv. války

Ø Akce: „Podzemní dobrodružství“ – prohlídka krytu u p. Menšíka – Velká Bystřice

Ø Den matek – vystoupení jednotlivých tříd v tělocvičně školy

Ø Turnaj v miniházené – ZŠ Velká Bystřice

Ø Projekt Etiketa – zaměřený na slušné chování ve škole i mimo ní

 

Červen:

Ø Sportovní hry Mikroregionu Bystřička – Hlubočky

Ø Sportovní den

Ø Bowlingový školní turnaj – oslava Dne dětí

Ø Školní výlet 1. ročník – ZOO Svatý Kopeček

Ø Školní výlet 2. ročník – Vyškov ( kovoZOO)

Ø Školní výlet 3. a 4. ročník – ZOO Lešná

Ø Školní výlet 5. ročník – Praha a její pamětihodnosti

Ø Exkurze do Moravského divadla – nahlédnutí do zákulisí

Ø Školní akce „spaní ve škole“ – 5. ročník

 

__________________________________________________________________________

 1. I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2017/2018, ve dnech 4. a 9. – 11. 5. proběhla na škole inspekční činnost provedená ČŠI.

Inspekční zpráva a protokol o kontrole byly zaslány zřizovateli, Školské radě. S výsledkem šetření byli seznámeni všichni zaměstnanci školy.

 

__________________________________________________________________________

 1. J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2018. 

 

__________________________________________________________________________

 1. K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Ve školním roce 2017/2018 nebyla naše škola zapojena do rozvojového a mezinárodního programu.

 

__________________________________________________________________________

 1. L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do žádného dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

 

 M) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu MAP financovaného z prostředků EU: Škola pro všechny, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16­_022/0004280.

Dva pedagogičtí zaměstnanci jsou zapojeni do realizace projektu Šance pro děti s SVP, financovaného z prostředků EU, r.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871.

 

__________________________________________________________________________

 1. N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2017/2018 byla 10. 5. 2018 založena ZOOS ČMOS PŠ. K jednáním o kolektivní smlouvě nedošlo.

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2017/2018 byla projednána v pedagogické radě

dne 30. srpna 2018.

 

V Bystrovanech dne 30. srpna 2018                                        Mgr. Radmila Klásková                                                                                                                                        

                                                                                                  ředitelka školy