Škola Bystrovany

 

 

Rozhodnutí zřizovatele v záležitostech týkajících se ZŠ a MŠ Bystrovany

a Školské rady ZŠ Bystrovany

 

 

               

 

                Starosta obce Bystrovany, jménem zřizovatele ...

... Základní školy a Mateřské školy Bystrovany , veden zájmem o řádné a bezchybné fungování školy a řádnou činnost ŠR, vydává v návaznosti na diskusi na zasedání zastupitelstva obce ze 4. ledna 2019 a na jeho rozhodnutí o jmenování dvou členů školské rady, dále v reakci na skutečnost, že při kontrole dokumentů týkajících se voleb členů ŠR za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v období před volbami do místního zastupitelstva v říjnu 2017 byl zjištěn sporný postup při obsazování členů ŠR, jakož i v reakci na podněty občanů, následující

                rozhodnutí týkající se školy a ŠR:

 

                Zřizovatel

 

 

1.    v rámci rozdělení odpovědnosti mezi starostou a místostarosty zastupitelstva stanoví, že    místostarostou odpovědným za oblast školství se stává pan Radim Černín;

 

2.    vyhlašuje nový volební řád ŠR, který je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí;

 

3.    vyhlašuje nové volby členů ŠR volených za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, které proběhnou na základě volebního řádu, vyhlášeného v bodu 2 tohoto rozhodnutí;

 

4.   pověřuje dosavadní členy školské rady za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky výkonem funkcí ve ŠR do doby zvolení nových členů;

 

5.   pověřuje ředitelku školy organizací těchto voleb;

 

6.   bere na vědomí a zpětně schvaluje kroky, které ředitelka již v organizaci voleb učinila před vydáním tohoto rozhodnutí.

 

 

V Bystrovanech dne 4. února 2019

 

 

 

 

                                                                                                                              ............................................

                                                                                                                                          Radek Sklenář

                                                                                                                                              starosta

 

 

 


 

Volební řád školské rady

 

 

Obecní úřad Bystrovany, zřizovatel Základní a Mateřské školy Bystrovany  vydává v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) volební řád školské rady:

 

1.               Zřizovatel tímto stanovuje počet členů školské rady na 6.

                  Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel.

       Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy (dále jen "rodiče").                              Třetinu volí  pedagogičtí  pracovníci školy.

                   Členství ve školské radě je čestné.          

 

Jmenování členů školské rady zřizovatelem

 

2.           Členy školské rady – zástupce zřizovatele jmenuje zřizovatel ze zletilých občanů obce. Při  jmenování může vycházet z návrhů ředitele školy.

 

Volby členů školské rady

 

3.            a) Volby členů školské rady vyhlašuje zřizovatel, oznámí při tom počet volených členů do školské rady a skutečnost, zda jde o volby řádné či doplňovací dle § 167 odst. 8 druhá věta, a o volby členů z řad rodičů nebo pedagogických pracovníků.

                b) Výjimku tvoří předčasné volby, které se v souladu s ustanovením § 167 odst. 8, první věta konají, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných volit podle čl. 1, třetí věta. V tom případě volby může vyhlásit ředitel školy. Musí při tom informovat zřizovatele a předsedu školní rady.

                c) Ředitel školy zajistí řádné uskutečnění voleb v souladu s tímto volebním řádem.

 

Volby členů školské rady z řad rodičů

 

4.          a) Organizaci voleb provádí pod vedením ředitele školy tříčlenná volební komise ustanovená ředitelem školy. Z členů volební komise je alespoň jeden zástupce z řad rodičů. Ředitel školy jmenuje předsedu volební komise. Členové volební komise nemohou ve volbách kandidovat.

             b) Osoby oprávněné volit se o konání voleb informují formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole, a to nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby mohou být oznamovány i jiným způsobem, např. distribucí letáků s informací o konání voleb, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.

                c) Oznámení o konání voleb obsahuje rovněž výzvu k předkládání kandidátů způsobem a v termínu v této výzvě uvedeném. Výzva je rovněž zveřejněna na informační desce a na webových stránkách školy. Termín pro předkládání kandidátů je stanovený tak, aby jeho závěr minimálně o jeden týden předcházel datu konání voleb.

                d) Volební komise po té ověří, zda navržený kandidát s kandidaturou souhlasí, a sestaví hlasovací lístky, na nichž jsou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. Hlasovací lístek bude oprávněné osobě předán v čase a místě konání voleb.

              e) Hlasování se může zúčastnit vždy jen jeden z rodičů za každého žáka školy, a to i v případě, že školu navštěvuje více sourozenců.

                f) Pro hlasování se používají hlasovací lístky, na nichž osoba oprávněná volit libovolným způsobem vyznačí tolik kandidátů, kolik členů školské rady se volí. Hlasovací lístek je neplatný, není-li z něj patrno, pro které kandidáty osoba oprávněná volit hlasovala.

                  g) Volby probíhají tajným hlasováním.

              h) Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu platných odevzdaných hlasů. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

            ch) Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.

                i) Všechny osoby, které se zúčastní voleb, se evidují v zápise o volbách. Obdobně se evidují návrhy na kandidáty, zaznamenávají výsledky hlasování a vyhlašují výsledky voleb do školské rady.

                 j) Kompletní a všemi členy volební komise a ředitelem školy podepsaný zápis o volbách se předává zřizovateli.

                 k) Zřizovatel bez prodlení potvrdí správnost a regulérnost voleb, zveřejní výsledky voleb na úřední desce obecního úřadu a pověří ředitele školy, aby zvolené členy o zvolení informoval.

                l) Nebude-li do voleb navržen dostatečný počet kandidátů nebo nezvolí-li se stanovený počet členů školské rady ani v opakovaném hlasování na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

           m) Pro předčasné či doplňovací volby se ustanovení předchozích odstavců použijí přiměřeným způsobem.

 

Volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

 

5.         Pro volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků se přiměřeně použijí ustanovení čl. 4 pís. a) a f) až m).

 

Volba předsedy a místopředsedy školské rady

 

6.            Školská rada volí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu. Ke zvolení je třeba nadpoloviční většiny členů školské rady. Předsedu či místopředsedu školské rady může školská rada v průběhu funkčního období ze závažných důvodů odvolat i mimo případ uvedený v § 167 odst. 8 první věta  a zvolit předsedu (místopředsedu) nového.

 

Závěrečné ustanovení

 

7.            Tento volební řád je účinný okamžikem zveřejnění na webové stránce Obecního úřady     Bystrovany.

  

 

 

V Bystrovanech dne 4. února 2019

 

 

                                                                                                                                              Radek Sklenář

                                                                                                                                              starosta obce