Škola Bystrovany

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA  BYSTROVANY

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

  

Školní rok 2013/2014

 

Zpracovala:

PaedDr. Vlasta Dorazilová,  ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany

  

Obsah :

 

  a)  základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy,

       údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

       

b)      přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

 

c)       rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

d)      údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

  e)   údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

       programy

       

f)       údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

  g)   údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

h)       údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

i)        údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

j)        základní údaje o hospodaření školy

 

k)      údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

l)        údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

m)    údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 

n)      údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery  při plnění úkolů ve vzdělávání

 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Údaje o zařízení

 

Název školy:       Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, Okres Olomouc

                             příspěvková organizace

Adresa:               Makarenkova 23 / 2,  Bystrovany 779 00

 

Právní forma:    Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003

                             IČ: 70 996 423, IZO: 119 901 111

 

Ředitel:               PaedDr. Vlasta Dorazilová

Telefon:               585 311 971

Inter. adresa:     zsbystrovany@atlas.cz

                             www.skola.bystrovany.cz

 

Zřizovatel:          Obec Bystrovany

Právní forma:     Obec

                             IČ: 48 770 078

Adresa:               Šrámkova 11 5 / 9, 779 00 Bystrovany

Kontakt:             585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

 

Škola sdružuje:

1.   Mateřská škola Bystrovany

      Odloučené pracoviště

      Adresa: Na Čtvrtkách 14

      Telefon: 585 311 925

      IZO: 107 626 888

      Typ: dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

      Stanovená kapacita: 53 dětí

      Počet  zapsaných dětí ve školním roce 2013/2014:  52                                                

      Provozní doba: 6.30 – 16.15

      Jiné aktivity: akce pro rodiče dle ročního plánu a plánu ŠVP MŠ Sluníčka a  Motýlci    objevují svět

 

2.   Základní škola Bystrovany

      telefon: 585 311 971

      IZO:  119 901 111

      Typ školy:  základní – 1. stupeň, málotřídní

      Počet žáků ve školním roce 2013/2014 :  68                                         

     Kapacita školy:   86 žáků

 

3.   Školní družina                              IZO : 119 901 129

      Počet žáků ve školním roce 2013/2014 :  56

      Kapacita: 56 žáků

     

4.   Školní jídelna – výdejna            IZO:  150 069 332 

      Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení :   119

 

Školská rada

V uplynulém školním roce pracovala při škole 6-ti členná Školská rada v tomto složení :

Předseda : Vlastimil Kramář

-zástupci zřizovatela :                                      Marie Košťálková

                                                                          Radek Sklenář

-zástupci z řad zákonných zástupců žáků :       Lenka Černínová

                                                                          Vlastimil Kramář

-zástupci z řad pedagogických pracovníků :     Eva Kvapilová

                                                                          Zdeňka Gregorová

 

 

B) PŘEHLED VZDĚLÁNÍ, KTERÉ   ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

 

 Základní škola

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo vyučováno podle dokumentů:

 

 

     Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22,

      ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

     Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

     Škola pro všechny

 

 

 Organizace tříd:

 

 1.  třída  -  1. ročník, 17 žáků, třídní učitelka  Mgr. Libuše Mačkalová

                                                                            asistent pedagoga Mgr. Martina Čápová

 1.  třída  -  2. ročník, 17 žáků, třídní učitelka PaedDr.Vlasta Dorazilová

                                                                                                      Mgr. Jiřina Nakládalová

 1. III.  třída  -  3. ročník, 12 žáků, třídní učitelka Mgr. Eva Kvapilová
 2. IV.  třída  -  4. ročník, 13 žáků,

              5. ročník,  9 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Přikrylová

                            Anglický jazyk                                    učitelka Mgr.Martina Čápová 

 

 

Školní  družina:  1. oddělení - 28  žáků,  vychovatelka   Lenka Sitařová

                                2. oddělení - 28  žáků,  vychovatelka   Mgr. Martina Čápová

 

Zájmové kroužky:

Kytara                                               

Flétna

Angličtina

Taneční a pohybový

Atletika

Florbal

Junák                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                         

Mateřská škola

 

Mateřská škola pracuje podle  Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

                                                  Sluníčka a Motýlci objevují svět

 1. třída:  27 dětí
 2. třída:  25 dětí

 

vedoucí učitelka  -  Zdeňka Gregorová

učitelky -                Jitka Vybíralová

                                Bc. Alena Eichlerová

                                Mgr. Lucie Künstlerová 

               

 

 

C)                  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ   ČINNOSTI ŠKOLY

 

Základní škola

           

Pedagogičtí pracovníci: 

                                              

učitelé :                     6  plně kvalifikovaných vyučujících – úvazky celkem: 4, 9

vychovatelka ŠD  :   2  plně kvalifikované  vychovatelky – úvazek: 1, 3

     

Provozní pracovníci:  

 

1 školnice a pracovnice výdejny stravy – úvazek: 1,04

1 uklízečka                                                  - úvazek: 0,3     

 

 

 

Mateřská škola

 

Pedagogičtí pracovníci:

 

učitelé:  4  plně kvalifikované učitelky – úvazky celkem:  4

           

Provozní pracovníci:   

 

2 školnice a pracovnice výdejny stravy – úvazky celkem: 1, 625

 

 

D)                 ÚDAJE   O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ

            DO ŠKOLY

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 23. a 24. ledna 2014

 

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daných zákonem

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( Školský zákon ).

K zápisu pro školní rok 2014/2015  se dostavilo 22 žáků.                                                          

Pro školní rok 2014/2015  bylo vydáno 14  rozhodnutí o přijetí do1. ročníku. Bylo podáno 8  žádostí o odklad školní docházky.

Do 1. ročníku nastoupí dne 1. září 2014  14 žáků.

 

                                            

                                Zápis do MŠ konaný dne 10. a 11.  dubna 2014

 

Na zápis do Mateřské školy Bystrovan pro školní rok 2014/2015 se dostavilo celkem 25 rodičů dětí. Ředitelka dle § 34 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( Školský zákon ) vydala na základě těchto žádostí  13 „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ od 1. září 2014.

 

 

E)  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ   ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY

 

K 31. 8. 2014 odchází 9 žáků z 5. ročníku :

 

 3  na víceletá gymnázia  (1 Slovanské g., 2 G. Čajkovského)

 3  na výběrovou ZŠ Stupkova – matematická větev

 1  na výběrovou ZŠ Heyerovského- větev AJ

 2  na zvolené ZŠ  Zeyerova, Řezníčkova

 

 

 

Přehled prospěchu žáků

 

Třída -

ročník

 Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

  Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

I.    1. roč.

17

17

0

0

0

II.   2. roč.

17

17

0

0

0

III. 3. roč.

12

11

1

0

0

IV.  4. roč.

13

13

0

0

0

       5. roč.

9

7

2

0

0

 

  

F)   ÚDAJE  O PREVENCI SOCIÁLNĚ   PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 

Škola má vypracovaný plán primární prevence na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2013/2014  a bylo provedeno jeho hodnocení.

 

 

 

G) ÚDAJE  O DALŠÍM    VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ

 

Během školního roku 2014/2014 se  pedagogičtí pracovníci  zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů a konferencí. Celkem navštívili 23 vzdělávacích akcí.

Oblasti:

 

Vzdělávání vedoucích pracovníků  - 1 funkční studium pro ředitele škol

 

Vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP – 0

 

Vzdělávání v oblasti informačních technologií – 0

 

Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy – 2

 

Vzdělávání v oblasti jazykové – 2

 

Vzdělávání v oblasti prohloubení odbornosti – 14

 

Vzdělávání v oblasti výchova ke zdraví  -  1

 

Vzdělávání v oblasti školní prevence –  3

 

Vzdělávání v oblasti dalších aktivit EU peníze školám -0

 

 

H) ÚDAJE  O    AKTIVITÁCH  A  PREZENTACI ŠKOLY  NA    VEŘEJNOSTI

 

V půběhu roku zapojení do několika charitativních projektů: Fond Sidus, Život dětem, Chrpa, Maltézská pomoc, Paprsek.

 

                              Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Září:

            Slavnostní zahájení školního roku

 • Projekt „Jsem školák“ – dopravní výchova, školní řád, bezpečnost, sportovní aktivity
 • Kino Metropol – vzdělávací vlastivědný pořad „Madagaskar – příběh pradávné  Lemurie“

 

Říjen:

 • Návštěva knihovny v Bystrovanech
 • Školní liga v házené – Velká Bystřice
 • Keramická dílna – výroba rybičky pro rodiče
 • Den v podzimní přírodě – projekt

 

Listopad:

 • Zdravé zuby – výchovná přednáška o správné dentální hygieně
 • Drakiáda – ŠD
 • Dýně ve škole
 • Slavíme advent – vánoční zvyky a tradice, pečení perníčků, návštěva adventní výstavy
 • Školní liga v házené – Velká Bystřice

 

Prosinec:

 • Den otevřených dveří – výstava, dílničky
 • Mikulášování – zábavný pořad pro děti
 • Mikuláš ve škole
 • Vánoční setkání se seniory – vystoupení žáků s vánočním programem
 • Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm
 • Výchovné koncerty MF
 • Vánoční škola – tradice, zvyky – průřezová témata
 • Rozsvícení vánočního stromku  - jarmark, zpívání u vánočního stromku

 

Leden:

 • Spolupráce s MŠ – návštěva předškoláků ve škole
 • Tonda obal na cestách – ekologická výchova
 • Zápis do 1. ročníku
 • Vlastivědné muzeum Olomouc – Poklady Egypta – vzdělávací program

 

Únor:

 • Školní liga v házené – Velká Bystřice
 • Kino Metropol – Listování
 • Lyžařská škola Rok s pohybem – Hlubočky

 

Březen:

 • Školní liga v házené – Velká Bystřice
 • Vynášení Morany - ŠD
 • Matematická soutěž „Klokan“

 

Duben:

 • Čištění řeky Bystřičky
 • Výstava v Šantovce – „Obři pravěku“
 • Jarní výstavka
 • Zápis dětí do MŠ
 • Sportovní den
 • Velikonoce – tradice a zvyky, průřezová témata
 • Jarní „Veselice“ u Sklenářů – akce rodičů a školy
 • Čarodějnice ve škole

 

Květen:

 • Kino Metropol – vlastivědný program „Mexiko“
 • Beseda s příslušníkem armády ČR o ukončení 2. sv. války
 • Oslavy  8. května – kladení věnce u pomníku hrdinů 2. sv. války
 • Den matek na obci – vystoupení žáků ZŠ
 • Den matek – vystoupení jednotlivých tříd pro rodiče
 • Návštěva Střední zdravotnické školy – projekt o zdravovědě a první pomoci
 • Divadelní představení
 • Výlet do ZOO 1. a 3. Třída
 • Dvoudenní  školní výlet do Javoříčka 4. a 5. Třída

 

Červen:

 • Sportovní hry Mikroregionu Bystřička
 • Sportovní den
 • Dětský den
 • Třídní výlety

 

 

I) ÚDAJE  O    VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI    PROVEDENÉ

ČESKOU  ŠKOLNÍ    INSPEKCÍ

 

Ve školním roce 2013/2014  neproběhla  na  škole inspekční činnost provedená ČŠI.

 

    

J)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY

 

Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2014.

 

          

K)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ   ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ

 

Ve školním roce 2014/2014 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového a

mezinárodního programu.

 

                       

L)  ÚDAJE ZAPOJENÍ ŠKOLY DO   DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

 

Ve školním roce 2013/2014 se škola  nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

 

M) ÚDAJE  O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH   PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

 

Ve školním  roce 2011/2012  zahájila škola  projekt realizovaný ze zdrojů EU.

Projekt OP VK – IP oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Byla zpracována monitorovací zpráva 3. a  4., obě schváleny MŠMT.

Projekt byl úspěšně ukončen závěrečnou zprávou k 30. září 2013.

 

    

N)  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S   ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI   PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná spolupráce s těmito organizacemi.

 

 

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2013/2014  byla projednána v pedagogické radě dne 28. srpna 2014.

 

 

 

 

                                                                                             PaedDr. Vlasta Dorazilová       

                                                                                                        ředitelka školy

 

 V Bystrovanech dne 28. srpna 2014