Škola Bystrovany

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ ŠKOLA  BYSTROVANY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

 Školní rok 2012/2013

Zpracovala:

PaedDr. Vlasta Dorazilová,  ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany

 

Obsah :

 

  a)  základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy,

       údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

       

 1. přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

 2. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 3. údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

    e)   údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

         programy

 1. údaje o prevenci sociálně patologických jevů

    g)   údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 1.  údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 2. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 3. základní údaje o hospodaření školy

 4. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 5. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 6. údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

 7. údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery  při plnění úkolů ve vzdělávání

   

 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Údaje o zařízení

Název školy:       Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, Okres Olomouc

                             příspěvková organizace

Adresa:               Makarenkova 23 / 2,  Bystrovany 779 00

 

Právní forma:    Příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2003

                             IČO: 70 996 423, IZO: 119 901 111

 

Ředitel:               PaedDr. Vlasta Dorazilová

Telefon:               585 311 971

Inter. adresa:     zsbystrovany@atlas.cz

                             www.skola.bystrovany.cz

 

Zřizovatel:          Obec Bystrovany

Právní forma:     Obec

                             IČ: 48 770 078

Adresa:               Šrámkova 11 5 / 9, 779 00 Bystrovany

Kontakt:             585 311 841, bystrovany@iol.cz

 

 

Škola sdružuje:

1.   Mateřská škola Bystrovany

      Odloučené pracoviště

      Adresa: Na Čtvrtkách 14

      Telefon: 585 311 925

      IZO: 107 626 888

      Typ: dvojtřídní, 2 třídy s celodenní péčí

      Stanovená kapacita: 53 dětí

      Počet  zapsaných dětí ve školním roce 2012/2013:  52                                               

      Provozní doba: 6.30 – 16.15

      Jiné aktivity: akce pro rodiče dle ročního plánu a plánu ŠVP MŠ Školka plná pohody

    

2.   Základní škola Bystrovany

      telefon: 585 311 971

      IZO:  119 901 111

      Typ školy:  základní – 1. stupeň, malotřídní

      Počet žáků ve školním roce 2012/2013:  58         ( udělena výjimka )                                

     Kapacita školy:   86 žáků

 

 

3.   Školní družina                              IZO: 119 901 129

      Počet žáků ve školním roce 2012/2013:  56

      Kapacita: 56 žáků

     

4.   Školní jídelna – výdejna            IZO:  150 069 332 

      Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení:   119

 

B) PŘEHLED VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

 

 Základní škola

 

Ve školním roce 2012/2013 bylo vyučováno podle dokumentů:

 

 

     Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22,

      ve znění pozdější úpravy č.j. 27 002/2005-22

     Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

     Škola pro všechny

 

 

 Organizace tříd:

 

 1. třída  -  1. ročník, 17 žáků, třídní učitelka  PaedDr. Vlasta Dorazilová

 1. třída  -  2. ročník, 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Eva Laššanová

 2.  třída -  3. ročník, 16 žáků, třídní učitelka Mr. Libuše Mačkalová

 3.  třída -  4. ročník, 11 žáků, třídní učitelka Mgr. Michaela Přikrylová

                              Anglický jazyk – 3. a  4. ročník -učitelka Mgr. Jana Krejčová     

   

  Školní  družina:  1. oddělení - 28  žáků,  vychovatelka   Lenka Sitařová

                                  2. oddělení - 28  žáků,  vychovateka  Mgr. Jana Krejčová

   

Zájmové kroužky:

                                                 

Flétna

Angličtina 1.roč.

Angličtina 2.roč.

Keramika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Výtvarný, kreativní

Taneční a pohybový

Atletika

Futsal    

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                        

Mateřská škola

 

Mateřská škola pracuje podle  Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

                                                  Školka plná zábavy.

 

 1. třída:  27 dětí

 2. třída:  25 dětí

   

  vedoucí učitelka  -  Zdeňka Gregorová

  učitelky -  Jitka Vybíralová

                   Bc. Alena Eichlerová

                   Mgr. Lucie Künstlerová 

                 

   

   

C)                RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

 

Základní škola

           

Pedagogičtí pracovníci: 

                                              

učitelé:  5  plně kvalifikovaných vyučujících – úvazky celkem: 4, 32

vychovatelka ŠD: 2  plně kvalifikované  vychovatelky – úvazek: 1, 5

     

Provozní pracovníci:  

 

1 školnice a pracovnice výdejny stravy – úvazek: 1,04

 

Mateřská škola

 

Pedagogičtí pracovníci:

 

učitelé:  4  plně kvalifikované učitelky – úvazky celkem:  4

             

 

Provozní pracovníci:   

 

2 školnice a pracovnice výdejny stravy – úvazeky celkem: 1, 625

 

                         

D)               ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A

NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ

           DO ŠKOLY

 

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 7. a 8.  února 2013

 

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daných zákonem

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( školský zákon ).

K zápisu pro školní rok 2012/2013  se dostavilo 21 žáků.                                                          

Pro školní rok 2012/2013  bylo zapsáno 18 žáků. Bylo vydáno 18  rozhodnutí o přijetí do

1. ročníku. Byly podány 3  žádosti o odklad školní docházky.

Do 1. ročníku nastoupí dne 2. září 2013  18 žáků.

 

                                            

                                Zápis do MŠ konaný dne 4. dubna 2012

 

Na zápis do Mateřské školy Bystrovan pro školní rok 2012/2013 se dostavilo celkem 24 rodičů dětí. Bylo podáno 6 žádostí o přijetí od 1. září 2013.  Ředitelka dle § 34 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  ( školský zákon ) vydala na základě těchto žádostí  22 „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ od 1. září 2013.

 

 

E)  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ

STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY

 

 

Ve školním roce 2013/2014 bude na škole otevřen 5. ročník, proto žáci nepřechází na jinou školu.

Na Základní školu Zeyerova Olomouc odchází 2 žákyně 4. ročníku,1 žákyně 3. ročníku.

Na Základní školu Hálkova Olomouc odchází 2 žákyně 2. ročníku.

 

 

Přehled prospěchu žáků

 

 

 

Třída

( ročník)

 Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

  Prospělo

Neprospělo

Nebylo klasifikováno

I.  1. roč.

         17

         17                 

        0

         0

         0

I.  2. roč.

         14

           14

        0

         0

         0

II. 3. roč.

16

15

        1

         0

         0

II. 4. roč.

         11

10

        1

         0

         0

 

 

F) ÚDAJE  O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 Škola má vypracovaný plán primární prevence na jehož základě byl vypracován metodikem sociálně patologických jevů Preventivní program pro školní rok 2012/2013  a bylo provedeno jeho hodnocení.

 

G) ÚDAJE  O DALŠÍM  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ

 Během školního roku 2012/2013 se  pedagogičtí pracovníci  zúčastňovali akreditovaných školení, seminářů a konferencí. Celkem navštívili 13 vzdělávacích akcí.

 

 Oblasti:

 

Vzdělávání vedoucích pracovníku  - 2

 

Vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP – 0

 

Vzdělávání v oblasti informačních technologií – 2

 

Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy – 1

 

Vzdělávání v oblasti jazykové – 3

 

Vzdělávání v oblasti prohloubení odbornosti – 5

 

Vzdělávání v oblasti výchova ke zdraví  -  0

 

Vzdělávání v oblasti školní prevence –  0

 

Vzdělávání v oblasti dalších aktivit EU peníze školám – 0

 

H) ÚDAJE  O  AKTIVITÁCH  A  PREZENTACI ŠKOLY  NA  VEŘEJNOSTI

 

Září:        Den otevřených dveří – slavnostní zahájení škol.roku

                 Jsem školák – projekt – školní řád, bezpečnost, dopravní výchova                 

                 Tonda obal na cestách – ekologická výchova                

Říjen:       Den v přírodě – projekt -  průřezové téma – envir.výchova, hry a soutěže,

                  Keramická dílna – adventní svícen

                  Drakiáda - ŠD              

Listopad:  Rybí den – ŠJ Velká Bystřice

                  Vítání občánků na OÚ          

                  Slavíme advent – vánoční  zvyky a tradice, výroba adventních věnců,

                                               pečení perníčků, návštěva výstavy u Sklenářů -  průřezové téma

                  Výtvarná soutěž „Moje škola“ - ŠD

Prosinec:  Rozsvícení  vánočního stromu – jarmark

                  Den otevřených dveří - výstava

                  Mikulášování – zábavný pořad pro děti

                  Mikuláš ve škole

                  ZOO Kopeček – stromeček pro zvířata

                  Vánoční škola – tradice, zvyky – průřezové téma

                  Vánoční setkání se seniory - vystoupení žáků s vánočním programem

                  Vánoční pohádka – divadlo pro MŠ, 1.a 2. roč.

                  Výchovné koncerty MF – správné chování na koncertech a v divadle

                  Beseda s hasičem

                  Sáňkování, radovánky na sněhu - ŠD

Leden:      Spolupráce s MŠ -  návštěva předškoláků ve škole

                  Pexesiáda – ŠD

                  Olympiáda „Bolehlav“- ŠD

                  Lyžařská škola ROK S POHYBEM, Hlubočky – 6 lekcí

                  Turnaj v beybladu – ŠD

                  Stopy lesní zvěře – odlitky stop - ŠD

Únor:        Zápis do 1. ročníku

                  Riskuj! - zdravověda, první pomoc

                  Maškarní karneval dětí – rodiče pro děti                

Březen:    Vlastivědné muzeum – vzdělávací pořad

                  Vynášení Morany - ŠD

                  Velikonoce – jarní výstava, tradice a zvyky, projekt

                  Keramická dílna – výroba ovečky

                  Matematická soutěž „Klokan“

Duben:     Křesťanské Velikonoce - ŠD    

                  Beseda o zdraví

                  Vlastivědné muzeum – vzdělávací pořad

                  Brány památek dokořán – Korunní pevnůstka

Květen:     Oslavy 1. máje a  8. května -  průřezové téma, kladení věnců

                  Beseda o ukončení 2. světové války

                  Mladí tvůrci pro Dunaj – ŠD

                  Navštěva divadelního představení

                  Návštěva kina Cinestár

                  Den maminek – kulturní vystoupení a přání maminkám

                  Vlastivědné muzeum – vzdělávací pořad                                   

                  Sportovní hry Mikroregionu Bystřička

                  Muzeum veteránů Olomouc           

                  Beseda o zdraví

 

Červen:  Exkurze do města Olomouc – skleníky v botanické zahradě, věž kostela Sv. Mořice

               Oslava dětského dne

                Sportovní den

                Školní výlet – Zámek Kroměříž

V půběhu roku zapojení do několika charitativních projektů: Fond Sidus, Život dětem, Chrpa, Maltézská pomoc.

                             

 

I) ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  INSPEKČNÍ  ČINNOSTI  PROVEDENÉ

ČESKOU  ŠKOLNÍ  INSPEKCÍ

Ve školním roce 2012/2013  neproběhla  na  škole inspekční činnost provedená ČŠI.

 

 

J)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

 Komplexní zpráva o hospodaření školy bude vypracována k 31. 12. 2013.

           

K)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ   ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH  PROGRAMŮ

 Ve školním roce 2012/2013 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu

     

L)  ÚDAJE ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

 Ve školním roce 2012/2013 se škola  nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

 

M) ÚDAJE  O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním  roce 2011/2012  zahájila škola  projekt realizovaný ze zdrojů EU.

Projekt OP VK – IP oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Byla zpracována monitorovací zpráva 3. a  4., obě schváleny MŠMT.

Projekt bude ukončen závěrečnou zprávou k 30. září 2013

 

 

N)  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

  Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná spolupráce s těmito organizacemi.

 

 

 Tato výroční zpráva za školní rok 2012/2013  byla projednána v pedagogické radě dne

29. srpna 2013.

 

 

 

 

                                                                                PaedDr. Vlasta Dorazilová    

                                                                                                      ředitelka školy

 

 V Bystrovanech dne 29. srpna 2013.

Vložit: Zpráva