Škola Bystrovany

INFORMACE PRO RODIČE

__________________________

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY, OKRES OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany tel.: 585 311 971, e-mail : zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

mob.: 734 325 193 IČO : 70 996 423

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BYSTROVANY

 

Č.j. : 11/5/17/MŠ

 

registrační číslo:

 

01/2017 přijat(a)

 

02/2017 přijat(a)

 

03/2017 přijat(a)

 

04/2017 přijat(a)

 

05/2017 přijat(a)

 

06/2017 přijat(a)

 

07/2017 přijat(a)

 

08/2017 přijat(a)

 

09/2017 přijat(a)

 

10/2017 přijat(a)

 

11/2017 přijat(a)

 

12/2017 přijat(a)

 

13/2017 přijat(a)

 

14/2017 přijat(a)

 

15/2017 přijat(a)

 

16/2017 přijat(a)

 

 

V Bystrovanech dne 15. 5. 2017                                                            PaedDr. Vlasta Dorazilová

  Vyvěšeno dne: 16. 5. 2017                                                                         ředitelka školy

 

____________________________________________________________________________________

 

ZŠ a MŠ Bystrovany, příspěvková organizace, Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany

tel.: 734 325 193, e-mail: zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

______________________________________________________________________


Ředitelství ZŠ a MŠ Bystrovany oznamuje, že

ZÁPIS

do mateřské školy se uskuteční

                                   v úterý 2. 5. 2017   10:00 - 11:30 a 15:30 - 17:00

                             a ve středu 3. 5. 2017                            15:30 - 17:00

v budově MŠ v Bystrovanech.

 

K zápisu si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, popř. doklad o svěření dítěte do péče.

 

________________________________________________________________________________

Pro školní rok 2017/2018 může být přijato 18 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 3. - 5. stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMANÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání                                                           30 bodů
 2. Trvalý pobyt dítěte v obci Bystrovany                                                                    10 bodů
 3. Děti, které dovrší nejpozději 31. 8. 2017 věku čtyř let                                           10 bodů
 4. Děti, které dovrší věku tří let do 31. 1. 2018                                                           8 bodů
 5. Děti, které mají v MŠ Bystrovany sourozence                                                            1 bod
 6. Prokazatelné bydliště dítěte v Bystrovanech, ale trvalý pobyt v jiné obci                    9 bodů
 7. Trvalé i fyzické bydliště dítěte v jiné obci - dle stejného pořadí                                4 body
 8. Děti, které dovrší věku tří let po 31. 1. 2018                                                            1 bod

V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kategorií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

 

__________________________________________________________________________________

 

                                       

 

Desatero pro rodiče

Co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy - materiál MŠMT.

http://www.bystrovany.cz/file.php?nid=7431&oid=3152834

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy: 6:30 - 16:15 hod

Kapacita mateřské školy: 52 dětí rozděleno do dvou tříd podle věku

S dětmi pracují:

 • 1. třída Sluníčka : Mgr. Dita Derková a Jitka Vybíralová
 • 2. třída Motýlci : Zdeňka Gregorová, vedoucí učitelka MŠ a Bc. Alena Eichlerová
 • školnice : Jolana Pohlídalová a Simona Václavíková

Vzdělávání dětí: Náš vzdělávací program má název "Sluníčka a Motýlci objevují svět" a je rozdělen do tří bloků podle ročních období.

Předávání dětí: do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody.

Oblečení dětí: Vhodné a přiměřené počasí, nejlépe tak, aby se dítě samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat mohlo se v oblečení volně pohybovat. Do třídy papučky, hrací oblečení, pyžamo, děti 2. třídy Motýlci jarmilky na cvičení. Ve skříňce mají děti oblečení, ve kterém přišly do mateřské školy, věci na pobyt venku a v sáčku náhradní prádlo.

Stravování dětí

Cena stravného

 • polodenní  28,00 Kč
 • celodenní   37,00 Kč

Děti s odkladem ŠD

 • polodenní  32,00 Kč
 • celodenní  41,00 Kč

Přihlašování a odhlašování obědů:  zákonní zástupci si sami odhlašují stravu v jídelně ve Velké Bystřici na následující den – telefonicky nebo přes internet. Do jídlonosičů vydáváme jídlo pouze 1. den nemoci. Pitný režim je po celý den dostatečně mateřskou školou.

Úplata za předškolní vzdělávání

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v naší mateřské škole. Ve školním roce 2016/2017 je stanovena na 330,00 Kč měsíčně. Preferujeme placení převodem z účtu.

Souhlas s užíváním osobních údajů a dat / Zákon č. 101/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ochraně osobních údajů/

Vzhledem k tomu, že disponujeme s rodnými čísly Vašich dětí, musíme mít Váš souhlas s užíváním těchto údajů. Jedná se o předávání pouze organizacím, které bezprostředně souvisí s činností naší školy. /Školní jídelna, pedagogicko-psychologická poradna, atd./

Kroužky v MŠ

 • Kurz plavání
  • zajišťují učitelky Gregorová a Eichlerová
 • Angličtina
  • zajišťuje lektorka agentury Amadeus  pí. Baďurová
 • Kurz lyžování
  • zajišťuje lyžařská škola Rok s pohybem

Přijímaní dětí

Do naší mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců v souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Termín konání zápisu pro následující školní rok je stanoven na období 2. května až 16. května, rodiče jsou včas informováni plakáty v obci a na webových stránkách školy. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy na základě stanovených kriterií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Bystrovany. Podmínkou je vyplněný evidenční list a potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkováno (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Rodiče zapsaných dětí obdrží písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy se stanovenou zkušební dobou v délce maximálně 3 měsíce. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Před nástupem dítěte umožňujeme individuální adaptační režim.

Ukončení školní docházky

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 2. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 3. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou jinak.              

Standardně bývá docházka dětí do mateřské školy ukončena nástupem dítěte do základní školy nebo řádným odhlášením zákonným zástupcem dítěte.